Támogatások kezelésének helyes használata (NGSZ)(2012.03)

  Az oldal a 2012. évi szegedi támogatási rendszerrel kapcsolatos utasításokat tartalmazza.

  A dokumentum tanulmányozását ajánljuk nem szegedi felhasználóinknak is.

  Az oldalon találhatő ismertető kinyomtatható alább a fileok-ba feltöltött állományból.

   
  A Támogatások kezelésének helyes használata

   

  Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő nevelési-oktatási intézményekben az étkezési térítési díjak beszedéséhez kapcsolódóan a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítását és a gyermekintézményi étkeztetési térítési díj támogatás megállapítását és jogszerű alkalmazásukat a törvények, rendeletek, módosítások figyelembevételével 2012. január 1-től e levélben megfogalmazottak alapján szükséges a támogatások kezelése az étkezési programban.

  I.          Gyermekintézményi étkeztetési térítési díj támogatás (Továbbiakban: támogatás)

   

  A térítési díj támogatását a következő Kgy. rendelet szabályozza: a Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2006. (II.14.) Kgy. rendelete a szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásról (Egységes szerkezetben) II. fejezet Pénzbeli ellátások 24-26.§-ai szabályozzák a támogatás feltételeit.

  Összefésülés alatt van a 24/2011. (X.04.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló Kgy. rendelete. A Szociális Iroda alkalmazza. A két rendelet étkezési térítési díj tekintetében egyezik.

   

  Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 24/2011. (X.04.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló Kgy. rendelet (továbbiakban: rendelet) III. Fejezet Pénzbeli ellátások 20-22 §-ai szabályozzák a támogatás feltételeit.

  A rendelet 20. § (1) bekezdése kimondja, hogy a gyermekintézményben – napközbeni ellátás keretében – biztosított étkeztetés térítési díjának megfizetésére a szülő, gyám (továbbiakban: törvényes képviselő) köteles.

  A rendelet 20.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermekintézményi étkezési térítési díj megfizetéséhez nyújtott támogatás (továbbiakban: térítési díj támogatás) adható, ha

  a)        a törvényes képviselő saját háztartásában gyermekintézményi ellátást igénybe vevő kiskorú gyermeket nevel, aki nem áll átmeneti vagy tartós nevelésben, vagy olyan fiatal felnőttet nevel, aki középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul;

  b)   a Gyvt. 19. § (4) bekezdése szerinti család

  ba) nem rendelkezik vagyonnal

    bb) az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a nyugdíjminimum másfélszeresét, továbbá

  bc) önhibáján kívül eső okból olyan rendkívüli szociális nehézségekkel terhelt életkörülmények között él, mely miatt a gyermek(ek) megfelelő élelmezésének biztosítása veszélyben van.

   

  A rendelet 21. § (2) bekezdése szerint a támogatás a törvényes képviselő kérelme alapján, az étkeztetést biztosító gyermekintézmény igazolásának figyelembevételével és az általa javasolt jogosultsági időszakra, de legfeljebb a kérelem benyújtásának hónapjától lehet megállapítani. A rendelet 21.§ (1) A térítési díj támogatására jogosító időszak (továbbiakban: jogosultsági időszak b) pontja szerint az oktatási intézmény (óvoda, iskola) esetén legfeljebb tíz (szeptember 1-től június 30-ig).

   

  Ez alapján az NGSZ javasolja az SZMJV Önkormányzata fenntartásában működő valamennyi nevelés-oktatási intézmény részére az SZMJV Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda (továbbiakban: Iroda) egyetértésével, hogy az intézmény illetékes dolgozója a támogatás figyelembevételének kezdetére olyan dátumot szerepeltessen – a gyermekintézményi étkeztetési térítési díj megfizetéséhez támogatást igénylő lap (javaslattevő gyermekintézmény) részénél – amely dátumtól akadálymentesen érvényesíteni tudja azt.

   

  A rendelet 21.§ (4) bekezdés kimondja, hogy a térítési díj támogatás összegének szempontjából a jogosultsági időszak alatt minden megkezdett hónap egész hónapnak számít.

   

  A gyermeknek azokban a hónapokban étkeznie kell, amely hónapokban a támogatás megállapításra került. Ha a kérelem alapján utólagosan került megállapításra egy adott hónapra a támogatás, de a gyermek az adott hónapban nem vette igénybe az étkezést, akkor az arra a hónapra járó támogatást a Szociális Iroda részére tanév végén vissza kell utalni, nem lehet a következő, étkezési hónapra felhasználni.

  A támogatás nevéből adódóan térítési díj megfizetéséhez nyújt segítséget a családoknak, ezért azokban a hónapokban lehet felhasználni, amelyekben a gyermek részére megigényelték az étkezést, illetőleg már étkezett a gyermek, vagyis a törvényes képviselőnek az étkezésért fizetési kötelezettsége keletkezik.

  A törvényes képviselőnek nincs joga kérnie, hogy az étkezési hónapokra átutalt támogatási összegek összevonódásra kerüljenek azért, hogy a gyermek ingyenesen étkezzen. Mert ha nem fizeti be az étkezést egy adott hónapra, akkor az arra a hónapra esedékes támogatás nem használható fel a másik hónap étkezésének finanszírozására. A havi rendszerességgel kiutalt támogatás adott hónapra érvényes és az adott hónapban fel nem használt támogatást göngyölíteni kell a jogosultsági időszak végéig (tanév vége), és vissza kell utalni a Szociális Iroda részére. Ezt az összeget a szülő részére kifizetni nem lehet.  A következő havi étkezési térítési díjba beszámítani nem lehet.

  Ha viszont az adott hónapban étkezett és a támogatás utólagosan lett kiutalva, akkor a támogatás összege több felé oszlik:

  1.        Abban az esetben, ha a szülő már befizette a teljes étkezési térítési díjat adott hónapra és ez nagyobb, mint az adott hónapra kiutalt támogatás összege, akkor szülői túlfizetésként visszautalható a szülőnek vagy a következő hónap étkezési díjába beszámolható a támogatás összege. Tehát a szülő befizetését csökkenti.

  2.        Abban az esetben, ha a szülő már befizette a teljes étkezési térítési díjat adott hónapra, de ez kisebb, mint az adott hónapra kiutalt támogatás összege (pl.: betegség, szünet miatt), akkor a szülő által befizetett összeg erejéig szülői túlfizetés keletkezik. A támogatás és a befizetett összeg különbözete pedig támogatásból eredő túlfizetés lesz, melyet vissza kell utalni a Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda részére (nem kophat el tanév végéig).

  A rendelet 22. § (3) bekezdése alapján amennyiben a kedvezményezett gyermek törvényes képviselője az étkezést nem igényli meg, a gyermekintézmény köteles azt a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül írásban bejelenteni az Irodához.

  Amennyiben a támogatott gyermek törvényes képviselője a gyermekintézményben írásban bejelenti, hogy a továbbiakban a gyermek részére nem kéri az étkeztetés biztosítását, akkor a törvényes képviselő bejelentését követően az Iroda részére jelezni kell, hogy a támogatás mikortól kerüljön megszüntetésre. Ha a térítési díj támogatásra való jogosultság megszűnése abból ered, hogy a jogosult nem veszi igénybe az étkezést, akkor a jogosultság a megszüntető határozat meghozatalát követő második hónap első napjától szűnik meg.

  A rendelet 22.§ (4) bekezdése kimondja, hogy a térítési díj támogatás megszüntetéséről kell rendelkezni, ha

  a)        a kedvezményezett gyermek törvényes képviselője az étkezést nem igényli,

  b)        a gyermek átmeneti vagy tartós nevelésbe kerül,

  c)        a gyermek Szeged közigazgatási területén kívül eső gyermekintézménybe kerül,

  d)        a törvényes képviselő szegedi lakcíme megszűnik,

  e)        a törvényes képviselő bejelentése vagy hivatalból észlelet változás esetén elrendelt felülvizsgálat alapján a jogosultság feltételei már nem állnak fenn vagy a felülvizsgálatot elvégezni nem lehet.

  f)          a kedvezményezett gyermek a Gyvt. 148.§ (5) bekezdése a) pontja alapján 100%-os normatív étkezési kedvezményre szerzett jogosultságot,

  g)        a gyermekintézmény jelzése szerint a kedvezményezett gyermek óvodai nevelése vagy tanulói jogviszonya megszűnt.

   

  A fentiek értelmében amennyiben a kedvezményezett gyermek számára nem igénylik meg az étkezést, akkor azt a gyermekintézménynek a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül írásban be kell jelentenie a Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Irodájához.

  A későbbi hónapokra járó támogatásokat nem lehet a hamarabbi hónapok étkezésének fizetésénél beszámolni, egyrészt mivel a rendelet 21. § (5) bekezdése szerint a térítési díj támogatás a jogosultsági időszak alatt havonta az adott hónap első munkanapján kerül átutalásra, b) az önkormányzat által fenntartott óvodák, általános iskolák, a szakiskolák szakmunkásképző és középiskolák estében a Nevelési-oktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata számlájára, másrészt a jogosultsági időszak alatt bármikor meg lehet a támogatást szüntetni a rendelet 22. § (4) bekezdésében szabályozott okok miatt.

  A rendelet 22. § (2) bekezdése kimondja, hogy a jogosultsági időszak alatt folyósított térítési díj támogatásból fel nem használt összeget az átutalásban megjelölt gyermekintézmény az időszak lejáratát követően 30 napon belül visszautalja a Közgyűlés költségvetési elszámolási számlájára a gyermek nevének, szülője nevének és lakcímének feltüntetésével.

  A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló 24/2011. (X.04.) önkormányzati rendelet 21.§ (3) bekezdése kimondja, hogy a térítési díj támogatás összege

  a)        „gyermekenként ­–­ a b) pontban foglalt kivételével –3.000,- Ft, mely összeget 1.500,- Ft-ra kell módosítani – amennyiben a gyermek részére a gyermekintézmény a Gyvt. 151. § (5) bekezdés b)-d) pontja alapján 50 %-os normatív étkezési kedvezményt állapít meg – a normatív étkeztetési kedvezmény megállapítását követő hónap első napjától.”

  A fentiek értelmében amennyiben a gyermek 3.000 Ft-os étkeztetési térítési díj támogatásban részesül, de mindeközben 50 %-os normatív étkezési kedvezmény igénybevételére is jogosulttá válik, abban az esetben a 3.000 Ft-ot 1.500 Ft-ra kell módosítani az 50 %-os normatív étkezési kedvezmény megállapítását követő hónap első napjától.

  b)        „gyermekenként 1.500,- Ft, ha a gyermek részére a gyermekintézmény a GYvt. 151. § (5) bekezdés b)-d) pontja alapján 50 %-os normatív étkezési kedvezményt állapít meg. Ezt az összeget 3.000,- Ft-ra kell módosítani a megszűnést követő hónap első napjától, amennyiben a gyermek 50 %-os normatív étkezési kedvezményre való jogosultsága megszűnik.”

  A fentiek értelmében amennyiben a gyermek 50 %-os normatív étkezési kedvezmény igénybevételére jogosult és az étkezési térítési díj támogatásának összege 1.500 Ft, akkor a gyermek 50 %-os normatív támogatásának megszűnésével az 1.500 Ft-ot 3.000 Ft-ra kell módosítani a megszűnést követő hónap első napjától. Ebben az esetben a módosító határozatot mindenképpen szükséges megvárni, a támogatás további felhasználása miatt(a normatív kedvezményre való jogosultsággal együtt az étkezési térítési díj támogatását is megszüntetheti az Iroda).

  Például a gyermek részére 2007. április 1-30-ig terjedő időszakra 3.000 Ft-os étkezési térítési díj támogatást folyósít, és emellett 2007. április 21-től  rendszeres kedvezményre való jogosultságot (50%-os normatív kedvezmény) állapít meg az Iroda. Abban az esetben az április 1-20-ig tartó étkezési napokra a 3.000 Ft-os támogatás felhasználható, mivel az étkezési térítési díj támogatás összege 2007. május 1-től módosul 1.500 Ft-ra.

  Továbbá, ha 2007. április 21-től a gyermek ingyenes étkezővé válik, akkor az előtte lévő április 1-20-ig tartó étkezési napokra a határozatban megjelölt étkezési térítési díj támogatás összegét még fel lehet használni, és csak 2007. május 1-től kell az étkezési térítési díj támogatást megszüntetni.

  A rendelet 22.§ (1) bekezdése szerint , ha a térítési díj támogatásra jogosult gyermek a jogosultsági időszak alatt – Szeged közigazgatási területén – intézményt vált, az

  a)        önkormányzat által fenntartott gyermekintézmény köteles a térítési díj támogatást átutalni az új étkező gyermekintézmények, ha ugyancsak önkormányzati fenntartású. Ha az új étkező gyermekintézmény nem önkormányzati fenntartású, úgy a még fel nem használt térítési díj támogatást vissza kell utalni az önkormányzat számlájára, és az új gyermekintézményre vonatkozó térítési díj támogatásról új kérelem alapján döntenek.

  A fentiek értelmében, ha a gyermek intézményt vált és NGSZ hatáskörébe tartozó intézménybe folytatja tanulói jogviszonyát, akkor a térítési díj támogatás maradványáról átkönyvelési kérelmet (ha van átkönyvelendő támogatás maradvány) kell beküldeni - NGSZ - Kassai Szilvia részére.  Minden egyes étkezési térítési díj támogatott tanuló intézményváltása esetén, ha NGSZ hatáskörébe tartozó intézménybe folytatja tanulói jogviszonyát, akkor az elbocsájtó intézmény KÖTELES egy átvezetési kérelmet (mely az Iroda által kiutalt támogatás átvezetésének kérelméről szól) beküldeni – NGSZ – Kassai Szilvia részére. Az intézményváltás miatti térítési díj támogatás tényét a fogadó intézménnyel az elbocsájtó intézmény köteles telefonon megbeszélni. Az átvezetési kérelem tartalmazza az elbocsájtó intézmény megnevezését, fogadó intézmény megnevezését, a kiutalt támogatás teljes körű elszámolását, gyermek nevét, határozat számát, illetve az intézmény váltás dátumát (melyik hónaptól történjen az átutalt támogatás összegének átvezetés). az átvezetési kérelemhez csatolni szükséges a Határozat másolata.

  II.      Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Normatív támogatás)

   

  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (továbbiakban: Gyvt.) 127-133/A §- ai tartalmazzák a törvény egyéb eljárási szabályait.

  A Gyvt. 131. § (3) bekezdése kimondja, hogy a pénzbeli és természetbeni ellátás – jogerős megállapítás esetén – a kérelem benyújtásától esedékes.

  A Gyvt. IV. fejezete tartalmazza a pénzbeli és természetbeni ellátásokat, így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt (továbbiakban: kedvezmény) is.

   A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 (IX.10.) Korm. rendelet, 66/A. §-ának

  (1)     A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának napja.

  (2)     A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapításához a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjesztenie.

  (3)     A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.

   

  A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997 (IX.10.) Korm. rendelet,67.§-a a következő(4) bekezdése „ a rendszeres kedvezményre való jogosultság bármely okból történő megszüntetése esetén a jogosultság a megszüntető határozat meghozatalát követő második hónap első napján szűnik meg..”

  A fentiek értelmében, amennyiben a gyermek részére rendszeres kedvezményre való jogosultságot állapít meg az Iroda, a határozatban közölt dátumtól köteles azt az intézmény a gyermek részére érvényesíteni.

  Az 1997. évi XXXI. Gyvt. 151. § magába foglalja a gyermekétkeztetés estén megállapítható normatív kedvezményeket.

  (1)     A gyermekétkeztetés szabályait kell alkalmazni

  a) a bölcsődében, hetes bölcsődében,

  b) az óvodában,

  c) a nyári napközis otthonban,

  d) az általános és középiskolai diákotthonban, kollégiumban, illetve az itt szervezett externátusi ellátásban,

  e) az általános iskolai, továbbá – ha külön jogszabály másképpen nem rendelkezik – középfokú iskolai menzai ellátás keretében,

  f) a fogyatékos gyermekek, tanulók nevelését, oktatását ellátó intézményben és a fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó fogyatékosok nappali intézményében,

  g) a szociális nyári gyermekétkeztetés keretében nyújtott étkezésre.

  (2)     Iskolai étkeztetésben részesülhet az a tanuló is, aki a napközit nem veszi igénybe. Az étkezések közül az ebéd külön is igényelhető.

  (3)     A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege.

  (4)     A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint az (5) bekezdésben megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.

  (5)     Gyermekétkeztetés esetén

  a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

  aa) bölcsődés,

  ab) óvodás,

  ac) 1–8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,

  ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)–ac) alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,

  b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,

  c) három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,

  d) az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, kedvezményként kell biztosítani [az a)–e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény].

   

  (6)     A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

  (7)     Nem jár a tanulónak kedvezmény azon étkeztetésre, amely kedvezményre – a szakképzésre vonatkozó rendelkezések szerint létrejött – tanulói szerződése alapján már jogosult.

  (8)     A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő – nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

   

  A fentiek értelmében (6-8 bekezdés esetén) a nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő – ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe az étkeztetésnél semmilyen normatív kedvezmény. Javasoljuk, hogy jelenleg azon tanulók esetében, akikről feltételezik, hogy nevelőszülőnél vannak elhelyezve, nyilatkoztatni kell a törvényes képviselőt az étkezés megrendelésekor a képviselet jogcíméről. Az eljárást javasoljuk a beiratkozásnál és a beirtottak estében minden tanév kezdetén megtenni. Nevelőszülői jogviszonyról szóló igazolás bekérése kötelező a nevelőszülőtől.

   (9)    A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve – ha a gyermek közoktatási intézményben részesül étkezésben – a nevelési-oktatási intézmény vezetője – a fenntartó által megállapított szabályok keretei között – a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg.

  (10) Az (5) bekezdés szerinti normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni

  a) tizennyolc éven aluli,

  b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint

  c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket.

   (11) A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani.

   

  A 23/2004. (VIII: 27. ) OM rendelet 22 § (2) bekezdése magában foglalja, hogy be kell mutatni a normatív kedvezményre való jogosultságot igazoló iratot. „A normatív kedvezményre való jogosultság igazolásához a következő okiratok bemutatása szükséges:

  a)     a családi pótlék folyósításról szóló igazolást;

  b)     ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt;

  ba)  tartósan beteg tanuló estén szakorvosi igazolás;

  bb)  egyedülálló szülő esetén a szülő nyilatkozata;

  c)         a sajátos nevelési igényű tanuló esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleménye;

  d)     rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény estén az erről szóló határozat”.

   

  Fentiek értelmében a tartósan beteg gyermek, tanuló estében csak akkor elég a szakorvosi igazolás, ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt megszűnt. Ellenkező esetben szükséges a családi pótlék folyósításról szóló igazolás.

  (3)   bekezdés magába foglalja „a családi pótlék folyósításáról szóló igazolásként el kell fogadni a bérjegyzéket, a pénzintézeti számlakivonatot, a postai igazolószelvényt”.

  Abban a kérdésben, hogy a normatív kedvezményre való jogosultság elbírálásánál kit kell

  a)   tartósan beteg, súlyos fogyatékos, három-vagy többgyermekes családban élő, nagykorú és saját jogán családi pótlékra jogosultnak tekinteni – kivéve, ha a családi pótlékra való jogosultság a legmagasabb életkor elérése miatt szűnt meg – a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény II: fejezetében;

  b)   sajátos nevelési igényűnek tekinteni, a közoktatásról szóló törvény 121. §-a (1) bekezdésnek 29. pontjában; foglaltakat kell alkalmazni.

   

  Fentiek értelmében a normatív kedvezményre való jogosultság elbírálásánál a családi pótlék havi összeg a következő jogosultságonként:

  e)    három- vagy többgyermekes család esetén gyermekenként 16 000 forint,

  f)     három- vagy több gyermeket nevelő egyedülálló esetén gyermekenként 17 000 forint,

  g)   tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő család esetén, a tartós beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 23 300 forint,

  h)   tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermeket nevelő egyedülálló esetén, a tartós beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek után 25 900 forint.

   

  Összegezve a gyermekétkeztetés estén megállapítható normatív kedvezmények igénybevételének feltétele a jogosultságot igazoló okiratok bemutatása. A pénzbeli és természetbeni ellátás (jelen esetben a normatív kedvezmény) – jogerős megállítása esetén – a kérelem benyújtásától esedékes”.

  a)      a bölcsődés, az óvodás, az 1-8 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át, ennek igazoló okirata a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság határozata.

  b)      az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, ennek igazoló okirata a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság határozata.

  c)      három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át, ennek igazoló okirata a szülői írásos nyilatkozat és a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (emelt szintű családi pótlék).

  d)      tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, ennek igazoló okirata a szakorvosi igazolás és a családi pótlék folyósításáról szóló igazolás (emelt szintű családi pótlék).

  Az a) és b) pontban leírt normatív kedvezmény érvényesítési kezdő napja a határozatban megjelölt dátum. A c) pontban leírt normatív kedvezmény érvényességi napja az a dátum amikortól jogosulttá válik a kedvezmény igénybevételére. Az d) pontban leírt normatív kedvezmény érvényességi dátuma az orvosi igazolásban megjelölt dátum, ennek hiányában az orvosi igazolás kiállításának dátuma.

  Kivétel:

  1.    A szülőnek (törvényes képviselő) 15 napon belül bejelentési kötelezettsége van a gyermeket érintő minden nemű változásról az intézmény felé. Amennyiben bejelentési kötelezettségének a megadott határidőn belül nem tesz eleget (felróható a szülői mulasztás), akkor a c) és d) pontokban leírt normatív kedvezményt csak a bejelentés napjától kezdve lehet érvényesíteni.

  2.    A tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló estén, a rendszeres orvosi felülvizsgálat csúszása miatt történő étkezési időszak áthidalást a következőképpen szükséges kezelni: arra az étkezési időszakra, amire nincs érvényes orvosi igazolás, be kell szedni a teljes térítési díjat. Az új szakorvosi igazolásban, amennyiben a jogfolytonosságot az orvos leigazolja akkor visszamenőlegesen a megjelölt dátumtól, kell érvényesíteni a normatív étkedvezményt.

  A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a benyújtás napjától, vagy a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól 1 évig kerül megállapításra. Ezt figyelembe véve került a rendeletben az, hogy a normatív étkezési kedvezményre való jogosultság megállapítását vagy megszűnését követő hónap első napjától kell a térítési díj támogatás összegét módosítani. Ebből következik, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának, illetve megszűnésének hónapjában a gyermek részére a megállapítás napjától, illetve megszüntetés napjáig biztosítanunk kell a 100%-os, vagy 50%-os normatív étkezési kedvezményt, de azokra a napokra, amikor nem áll fent a normatív étkezési kedvezmény akkor a kedvezőbb térítési díj támogatás összegét biztosítjuk a gyermek számára. Ugyanez vonatkozik a Gyvt. 151. § (5) bekezdés c) és d) pontjaiban meghatározatott normatív étkezési kedvezmények esetében is, csak annyi a különbség, hogy az Iroda a c) és d) pontok esetében csak az intézmények jelzése után tudják majd a térítési díj támogatás összegét módosítani.

   

  A Szociális Iroda kérései a gyermekintézmények felé:

  A szociális ellátásokról és gyermekvédelmi támogatásokról szóló 2/2006. (II.14.) Kgy. rendelet 25.§-ban  és 26 § (4) bekezdésében szabályozott támogatás összegének módosítása illetve megszüntetése érdekében a gyermekintézmények a normatív étkezési kedvezményekkel kapcsolatos változásokat, valamint a megszüntetés okát írásban jelezzék az intézmények a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül (tájékoztató levél) a SZMJV Polgármesteri Hivatal Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Iroda felé, hogy a módosításról vagy megszüntetésről szóló határozat minél hamarabb elkészüljön. A gyermekintézmények tájékoztató levelükben pontosan azt az időpontot jelöljék meg, amikortól a jogosultságot megállapították, illetve megszüntették a normatív étkezési kedvezményt (három vagy többgyermekes család, tartósan beteg), ne pedig a megállapítást, illetve megszüntetést követő hónap első napját jelöljék meg, mert így 1 hónappal több, helytelen összegű támogatás kerül átutalásra.

  Az általános iskolákat felkérnénk arra, hogy a támogatás iránti kérelem negyedik oldalán a gyermek neve mellett legyenek szívesek feltüntetni, hogy a tanuló hányadik osztályos, mert ez alapján tudja a Szociális Iroda pontosan megállapítani, a tanuló normatív étkezési kedvezményét (50% vagy 100%)

  Továbbá szeretnénk kérni az intézményeket, hogy tájékoztassák a szülőket arról, hogy a gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság ismételt megállapítása iránti kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható, ilyenkor a jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 66/A § (3) bekezdése alapján.

   

   

  Készítette:

  Kassai Szilvia pénzügyi előadó

  Kulcsszavak (Szerkesztés)
  • No tags

  Fájlok: 1 db

  FájlMéretDátumBeküldte 
   20120320 Támogatások 1sz melléklet 1-1.pdf
  Nincs megjegyzés
  254.17 KB2012. Szept. 5. 15:13AdminMűveletek
  A hozzászóláshoz be kell lépnije.
  Powered by MindTouch Core
  Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux