3.017.20131210.1 - FŐ KIADÁS!

  • Kis érték eszközök mozgásaihoz megadhatóak azok a KASZPER számlák, bizonylatok, melyek az adott mozgáshoz kapcsolódnak.
  • Tömegesen generált leltári ívek esetében a generált leltári ívek sorrendje nem követte az ívek tervezésénél megadott rendezési feltételeket. JAVÍTVA!
  • A 93MP-ban a főkönyvi törzsadatok kezelése menüpontban új főkönyv felvitelekor alapértelmezésben nagy értékű főkönyv rögzítésére áll be az eszköztípus. (Nagy értékű főkönyv rögzítése gyakoribb, így kevesebb kattintással elvégezhető a felvitel.)
  • Lehetővé vált, hogy adott mozgástípus (94MP) kitörölhető az adott intézmény mozgástípusai közül, amennyiben arra az adott intézményben nincs szükség és korábban sem volt használva. Szükség esetén később ez újra felvihető az adott intézményhez, amennyiben szükséges.
  • Kialakításra került egy új intézményi jogosultsági kör, melynek tagjai csak betekintési olvasási jogokkal rendelkeznek a saját intézményeikben.
  • 2014: azonnali leírási kulcs kialakítása, megadható a főkönyvi törzsben mint az értékcsökkenés leírási mértéke.
  • 2014: az azonnali leírási kulcs az eszközök mozgásaiban való érvényesítésének érdekében bevezetésre került egy új mozgástípus (914a - terv szerinti értékcsökkenés), mely a megadott aktiválási dátum szerinti nap 00:00:00-kor fejti ki hatását, és lehetővé teszi, hogy az állományba vett eszköz véglegesítésekor annak értéke azonnal 0-ra (pontosabban a maradványérték szintjéig) leíródhasson.
  • 2014: azonnali leírású főkönyvre történő állományba vételkor az állományba vétel véglegesítésekor az eszköz 0-ra (pontosabban a megadott maradványérték szintjéig) leírása automatikusan megtörténik az állományba vétel dátumával.
  • 2014: főkönyvek közötti átvezetés esetén, amennyiben a cél főkönyv azonnali leírási kulcsú, akkor az átvezetés véglegesítése után beszúródik egy terv szerinti értékcsökkenési mozgás, mely 0-ra (pontosabban a maradványérték szintjéig) leírja az eszközt.
  • 2014: azonnali leírású főkönyvre történő állományba vételkor a keletkező szigorú számadású bizonylat tartalmazza, hogy a leírási kulcs azonnali leírású, azonban a bizonylat magát az azonnali leírást (terven szerinti értékcsökkenés mozgással) nem tartalmazza, nem is tartalmazhatja, mivel az az állományba vétel után külön lépésben történik.
  • 2014: a nagy értékű eszközök nyilvántartásában bevezetésre került a maradványérték, mely hasonlóan a bruttó, nettó és értékcsökkenés értékekhez a mozgásokon nyilvántartott maradványérték változásokkal és maradványérték egyenlegekkel került megvalósításra. Működését tekintve az eszközök nettó értéke nem csökkenhet a maradványérték alá. Ez vonatkozik minden egyes mozgásra, így a terv szerinti értékcsökkenések elszámolása is legfeljebb a maradványérték szintjéig történik.
  • 2014: nagy értékű eszközök állományba vételekor megadhatóvá vált az eszköz maradványértéke. A művelet során ellenőrzésre kerül, hogy a nettó érték ( = bruttó érték - értékcsökkenés) >= maradvány érték feltétel teljesül-e.
  • 2014: Terven felüli értékcsökkenés mozgások esetében lehetővé vált egyúttal a maradványérték módosítására is. Ez akkor válhat szükségessé, ha a terven felüli értékcsökkenés oka egyben a maradványérték szintjét is befolyásolja.
  • 2014: a nagy értékű eszközök maradványértékének módosíthatósága érdekében bevezetésre került 2 új mozgástípus (343, 443), melyekkel az eszköz maradványértéke növelhető vagy csökkenthető. Ezen mozgástípusokkal az eszköz egyéb értékmezőit nem lehet módosítani. A módosítás során ellenőrzésre kerül a nettó érték >= maradványérték feltétel is.
  • 2014: maradványértékig történő leíráskor (nettó érték = maradványérték) az eszköz nem kerül át a 0-s főkönyvére, amennyiben a maradványérték 0-nál nagyobb értékre van beállítva.
  • 2014: az eszközök maradványértékei beimportálhatóvá váltak az eszköz adatok importálása (591) menüpontból.
  • 2014: a rendszer által generált szigorú számadású bizonylatokon feltüntetésre kerültek az eszközök maradványértékei. (A nem szigorú számadású, hanem külső- és/vagy kézi bizonylatok egyeztető adatlapjain is megjelenítésre kerültek az eszközök maradványértékei.)
  • 2014: eszközök nyilvántartó lapjain (képernyőn és nyomtatásban is) feltüntetésre kerültek az eszközök maradványértékei.
  • Az 584MP-ban leltári ívekre szűrés esetén a nyomtatványon a szűrések részben az jelent meg, hogy "Leltári ív ID szűrés". JAVÍTVA!
  • Leltározás menüpontokban a leltározás kiválasztó listákban nem működtek a táblázat rendezési funkciói. JAVÍTVA!
  • A 1011-es kódú kis értékű mozgástípus ("Kivezetés") átnevezésre került: "Kivezetés - egyéb okok miatt".
  • Kis értékű kézi bizonylat bővítésekor szabad szövegesen lehetett csak megadni a bővítendő bizonylat számát. Megoldásra került, hogy a beviteli mező melletti "Kiválasztás" gomb segítségével ki lehessen keresni a bővítendő bizonylatot, és a kiválasztott sor bizonylatszáma beemelődik a beviteli mezőbe.
  • Az 584/585MP-okban a leltár ellenőrző ív nyomtatásban a képernyőn és a nyomtatásban is a sorok sorrendje összevisszaságot mutatott. JAVÍTVA!
  • A 232MP-ban az időszaki zárások listájából kinyomtathatóak a zárásokról generált PDF állományok. A mennyiben a korábban elmentett PDF állomány nem található meg a szerveren, akkor a gomb megnyomása után hibajelzés keletkezik, melyben szerepel, hogy az állomány nem található meg a szerveren.
  • A főkönyvi összesítőben (228MP) az intézmények többes-kiválasztó listájában lehetővé vált, hogy a sorok névsor szerint, vagy intézményi küd szerint (PIR) legyenek rendezve.

  3.016.20131207.1 - FŐ KIADÁS!

  • Az intézményi szinten adott mozgástípusra beállított '-' véglegesítés módot (mely azt jelenti, hogy az intézmény a mozgástípus véglegesítése tekintetében a központi beállítást követi) a rendszer a szoftver egyes pontjain nem kezelte megfelelően. JAVÍTVA!
  • 591, 592MP-okban importáláskor a fejlécsorban szereplő oszlopnevéből próbálja meg meghatározni a rendszer, hogy az milyen adatot tartalmaz, és a rendszer nem követel meg mostantól fix oszlopsorrendet erre vonatkozóan.
  • Kis értékű eszközök esetén jellemzőnkénti leltározás megvalósítása, vagyis minden kis értékű eszköz annyi soron jelenik meg, ahány jellemzőjén van nyilvántartott mennyiség. A nyilvántartott mennyiség is ez alapján jellemzőnként számolódik. A 2.xxx-es verziója (régi) KATI modulokból áthozott leltárazási információk eddig nem hozták jellemzőnkénti bontásban ezeket a kis értékű eszközöket, de megoldásra került, hogy ezeken a régi leltári íveken is bontott formában látszódjanak.
  • Kis értékű eszközök mozgásain elvégzett véglegesítések visszavonhatóvá váltak. Véglegesítési joggal rendelkezők számára elérhető az új funkció, hasonlóan működik, mint a nagy értékű eszközök esetében.
  • Költséghelyek kódjainak egyediségét nem ellenőrizte a rendszer. JAVÍTVA! (Egy intézményen belül a költséghelyek kódjainak egyedinek kell lenniük!)
  • A 222MP-ban a szűrt listás nyomtatásokon a szűrőfeltételek hibásan és csúnyán jelentek meg! JAVÍTVA!
  • A 33-as menücsoport menüpontjaiban lévő eszköz- és mozgáslistákban helytakarékossági okokból kialakításra került az "Azonosítók" oszlop, amelybe összevonásra kerültek a különböző eszköz azonosítását lehetővé tevő adatsorok.
  • Az eszköz adatlap elkülönített funkcionális nyomógombok sorába átkerültek az új tartozékok felvitelét lehetővé tevő gombok.
  • Az eszköz adatlap elkülönített funkcionális nyomógombok sorába átkerültek az új mozgás rögzítését lehetővé tevő gombok.
  • A főkönyvi összesítőben (228MP) az intézmények nevei elé bekerült az intézménykódok (PIR) is.
  • A 221, 223MP-ok (főkönyvenkénti eszközlista és a kategóriánkénti eszközlista) átalakításra kerültek, hogy egy-egy adott intézményre legyenek lekérhetőek, ezért a menüpontok elejére bekerült a többi hasonló menüpontban is megszokott intézményválasztó képernyő. A korábbi többintézményes működésű menüpontok átkerültek a 61, 62MP-okba.
  • Külső leltározó eszköz/alkalmazás részére exportált, ill. az importálásra kerülő eredmény fájl feldolgozásában megoldásra került a fellelt eszközök adatainak kezelése, beemelése.
  • Az intézményi főkönyv hozzárendelések törölhetővé váltak (93MP), így megszüntethetőek a téves hozzárendelések az egyes intézményekhez.
  • Adott intézmény adott leltározására lehívható leltárellenőrző ívek kiegészítésre kerültek egy főkönyvenkénti kimutatást tartalmazó résszel.
  • Nagyobb mennyiségű hasonló eszköz rögzítésében nyújt segítséget az új "Rögzítés az adatok megőrzésével" gomb, melynek segítségével egymás után lehet hasonló metaadat tartalmú eszközöket rögzíteni. Az új gomb használatával mezők egy alaphalmaza változatlanul megőrződik, így csak a többi egyedi mezőt és az eltérő értékeket kell rögzíteni. A funkció működik kis/nagy, ill. saját/idegen eszközökkel és tartozékokkal is.
  • Kis értékű eszközök mozgásainak véglegesítésekor a rendszer tévesen hibajelzést adott olyan folyó leltározásokkal párhuzamosan, melyekben ugyan szerepeltek kis értékű eszközök, azonban a véglegesítendő mozgások által érintett kis értékű eszközök éppen nem szerepeltek ezekben a folyó leltározásokban. JAVÍTVA!
  • Új leltármenüpont: 586 - Leltár összesítő fordulónapra. Lehetővé teszi, hogy adott intézményre azonos fordulónappal indított leltározásokra együttesen főkönyvenkénti összesítő kimutatás legyen készíthető.
  • Nagy értékű eszköz adatlapon helytakarékossági okokból a költséghelykód és a költséghely megnevezése 1 sorba összevonásra került (' - ' -lel kerültek összekötésre).
  • Nagy értékű eszközök importálása folyamán az importált mennyiség eltérhetett az 1-től! JAVÍTVA!
  • Az intézmények közötti átvezetés menüpontban (576MP, régebben 53MP volt) amennyiben a forrás főkönyveknek és költséghelyeknek megfelelő sorok a célintézményben is léteznek, akkor ezek automatikusan beállításra kerülnek, így általában sokkal kevesebb kattintással el lehet végezni egy-egy átvezetést (pl. intézményi átszervezéseknél, ahol ugyan azok a költséghelyek szerepelnek, mint a forrásoldalon).
  • Kis értékű eszközök esetén is kialakításra került az eszköz adatmódosítások táblázata, vagyis a kis értékű eszközök metaadataiban történt változtatások is naplózásra kerülnek.
  • A nagy értékű eszközök adatlapján 2 helyen is szerepeltek a bruttó, nettó és értékcsökkenés adatok, azonban eltérő számítási módszer eredményeként jelentek meg. Eltérés esetén az eszközértékek javítása volt szükséges. Az "Összesen" panel megszüntetésre, az eszközértékek esetleges hibájának korrekciója automatizálásra került. Amennyiben a rendszer az észlelt hibát nem tudja automatikusan javítani, az hibás adatrögzítésre utal és erről a továbbiakban hibajelzést ad a rendszer az eszköz adatlapján.
  • A számlatükör évenkénti változásaiból eredő átforgatások eddig csak a teljes telepített rendszerre egyszerre voltak elvégezhetőek. Lehetővé vált, hogy intézményenként történjen meg az átforgatás, így az átforgatási szempontból problémásabb intézményi adatok a többi intézmény munkáját nem hátráltatják feleslegesen.
  • Nagy értékű eszközök leválogathatóvá váltak azon tulajdonságuk alapján, hogy 0-s, vagy alapfőkönyvön szerepelnek éppen. Az olyan főkönyvek esetében, ahol a főkönyvön terv szerinti értékcsökkenés nem kerül elszámolásra, és nincs külön 0-s főkönyv meghatározva hozzájuk, ott az eszközök alapfőkönyv szerinti legyűjtésekben szerepelnek.
  • A 225MP-ban a nyomtatott listában feltüntetésre került az értékcsökkenés egyenleg és a megjegyzés is. Helytakarékossági okokból a gyári szám, leltáriszám oszlopok összevonásra kerültek kialakítva egy azonosítókat tartalmazó oszlopot.
  • 591MP-ban eszköz adatok importálásánál a "Nyitás"-sal állományba veendő eszközöknél beépítésre került egy ellenőrzés, hogy a felületen megadott nyitási dátum, és az import fájlban megadott aktiválási dátum letér-e. Ha igen, az hibát jelez az adott sornál.
  • Az adatimport műveleteket (eszközadat- és eszköz módosító import) a rendszeradminisztrátor el tudja végezni kérésre megadott felhasználók helyett. A rendszer az így beemelt adatokat az adott felhasználó neve alatt jegyzi és a felületen nem RENDSZERADMINISZTRATOR fog megjelenni az eszközöknél és mozgásaiknál.
  • Kis értékű eszközök esetében is megoldásra került a szigorú számadású bizonylatolás. Ehhez új bizonylati sablonok készültek a specifikus kis értékű információk nyomtatásához. A bizonylatolás menete ugyan az, mint a nagy értékű eszközök esetében, és ugyan úgy konfigurálhatóak és testreszabhatóak.
  • Kis értékű eszközök esetében lehetőség volt azonos jellemzőket többször felrögzíteni. Mostantól a rendszer figyelembe veszi új jellemző felvitelekor, hogy van-e már ilyen jellemzője az eszköznek, és ha van, akkor a meglévőt használja fel a további műveletekhez. Több kis értékű eszközkezelési menüpont használatát megnehezítették a megegyező elnevezésen futó jellemzők, mivel egyes legördülő listákban ugyan az a szöveg többször, sokszor elég sokszor szerepelt. JAVÍTVA!
  • Az adatmódosító import (592MP) művelet során helyrajzi szám és az eszközkategória is javíthatóvá, módosíthatóvá vált. A rendszer azt is ellenőrzi, hogy az adott eszköz kategóriája szerint lehet-e egyáltalán helyrajzi száma.
  • Zárás előtti hibaellenőrzés olyan eszközök kapcsán, melyeknek valami hiba folytán a főkönyve 0-ás, ugyanakkor nincs értékcsökkenéssel 0-ra írva az eszköz, hibajelzést ad.
  • Kis értékű eszközök átlagárainak feltüntetése kis értékű eszközöket és mozgásaikat listázó menüpontokban. A kis értékű eszközök listájában az eszközök aktuális átlagára került feltüntetésre, míg a mozgások esetében a mozgás által kiváltott változás átlagára és a mozgás eredményeként előálló eszköz átlagár is feltüntetésre került. Az eszköz adatlapokon (nyomtatásban is) a mozgások által kiváltott változások átlagárai kerültek feltüntetésre.
  • 591MP-ban eszközadatok import felületén megadhatóvá vált, hogy elegendő az egyik megnevezést (számla szerinti és intézményi megnevezés) megadni az importfájlban úgy, hogy a másik megnevezésbe ugyan az az érték kerüljön.
  • Az adatimport és adat módosító import (591-592MP) képernyőkre felkerült egy "Info" jel, melyet kinyitva (rákattintva) részletes információk jelennek meg az import működéséről és elfogadott oszlopok elnevezéseiről, adattípusairól.
  • Az 591-592MP-ok teljesítménybeli problémák és a számos extra fejlesztés okán újraírásra került biztosítva ezzel a továbbfejleszthetőséget és a jobb használhatóságot.
  • 591MP-ban az eszközadat importban a felületen megadhatóvá vált az alapértelmezett eszköztípus, így amennyiben az importfájl alapján egyes eszközökhöz nem határozható meg az eszköztípust, akkor ennek az új beállításnak megfelelően importálódnak az eszközök.
  • Eszközadatok importja a hibalistában nem jelezte, hogy az importált tartozékok összértéke meghaladja a főeszköz értéke, hanem csak az adatok mentésekor jelentkezett hibaüzenet, ami miatt a teljes feltöltés sikertelen volt. JAVÍTVA! (Már a hibalistában szerepelnek ezek a hibás esetek.)
  • Tömeges költséghelyek közötti átvezetésnél az átadáskor megadható az átlagár, így a kis értékű eszközök átadhatók átlagár * mennyiség. Természetesen megmaradt a korábban is használt összérték megadása melletti átadás is.
  • A 2156MP-ban (főkönyvek közötti átvezetés esetén) problémát okozott olyan főkönyvre átvezetni az eszközöket, amelyek nem feleltek meg az eszköz kategóriájának. Lehetővé vált a főkönyvek közötti átvezetéssel együtt az eszköz kategóriáját is módosítani követve a kategóriák és főkönyvek között fennálló összefüggéseket. A kategória módosítása az eszközadatok módosítási naplójába bejegyzésre került.
  • A rendszer a kis értékű eszközök jellemzői közül azokat, melyek nincsenek és soha nem is voltak használatban, automatikusan kitörli, hogy a feleslegesen felvitt jellemzők ne nehezítsék az adatok átláthatóságát.
  • A 228MP főkönyvi összesítő felület működése átalakításra került a könnyebb használhatóság érdekében. A kimutatás előtti feltételek megadását több lépéses tervezési folyamat segíti.
  • 591MP-ban az eszközadatok importálásához megadhatóvá vált a felületen egy határdátum, ami nem engedi, hogy kiugró, nyilvánvalóan hibás aktiválási dátumokkal kerüljenek fel a rendszerbe eszközök.
  • Vissza gomb megnyomásakor több felesleges hibás szöveg a fejlécben maradhatott, így ez megtévesztő lehetett az aktuális menüpont használata során. JAVÍTVA!
  • Az 591MP-ban eszközadatok importálásakor kis értékű eszköz beemelésekor ellenőrzésre kerül, hogy meg van-e adva a nettó érték az eszközhöz, és ha igen, akkor az eltér-e 0-tól. Ha eltér, hibás sort jelez az importáló eljárás.
  • A 9995MP-ban a modul konfigurációs beállításokban lehetővé vált úgy megadni bizonyos beállításokat, hogy a beállítás, csak adott időszakra vonatkozóan kerüljön érvénybe. Ilyen beállítási lehetőség, hogy a rendszer hány hónappal előre, vagy hány hónapra visszamenőlegesen tegye lehetővé leltározások indítását (fordulónap tekintetében). De egyéb beállításokra is megoldhatóvá vált ilyen időzített ideiglenes, vagy végleges beállítási lehetőség. Ezeket a beállítási lehetőségeket a rendszeradminisztrátorok tudják rögzíteni.
  • Kivezetett és stornózott eszközök metaadatainak módosítása lehetséges volt az eszközadat módosító import funkció (592MP) segítségével. JAVÍTVA! (Hibásan jelennek meg az ilyen sorok.)
   A rendszeradminisztrátorok számára megoldásra került, hogy az 592MP segítségével kivezetett eszközöket utólagosan javíthassanak tömegesen, de ehhez az importfájlban a kivezetés dátumát is fel kell tüntetni az eszközök egyértelmű azonosítása végett.
  • A rendszeradminisztrátor számára megjelenik az eszközadatok javítása gomb inaktív eszközök esetében is, de az adatok szerkesztése előtt egy figyelmeztetés olvasható, hogy az adott eszköz nem aktív. Nagyon speciális helyzetekben szűkség lehet az inaktív adatok korrigálásra is.
  • A 33-as menücsoportban található listákban megjelentek a véglegesítetlen mozgások adatai is (külön bontásban a rögzítettek, a véglegesítésre kijelöltek és véglegesítettek), ami miatt hibásnak tűnhettek ezen listák. JAVÍTVA! (Csak a véglegesített adatokkal dolgoznak az érintett menüpontok.)
  • Kialakításra került a 322MP-ban a kis értékű eszközök olyan listája, mely hasonlóan a 33-as menücsoport menüpontjaihoz eszközönként, jellemzőnként és költséghelyenkénti bontásban képes megjeleníteni az eszközöket, azonban nem csak a véglegesített mozgásokkal dolgozik, mint a 33-as menük, hanem a a véglegesítetlen és a véglegesítésre kijelölt mozgásokra is képes ugyan ezeket a bontásokat elkészíteni.
  • Leltári ívekhez külső adatgyűjtő eszközről származó állomány importáláskor, amennyiben valamely a feltöltés által érintett sor zárolás alatt áll, akkor az egész importálás megáll hibajelzéssel, mely tájékoztat a fennálló zárolásokról. Az állomány feltöltése a zárolás feloldása után lehetővé válik!
  • A leltározó felületeken a leltári ívekre rögzített fellelt eszközök esetében, amennyiben az adott fellelt eszköz a leltározás valamely másik leltári ívén megtalálható, mindkét helyen jelzi a a rendszer a fellelés tényét. A fellelt eszköznél, hogy melyik leltári íven szerepel állományi eszközként (esetlegesen akár fellelt eszközként is, ha a leltározás ideje alatt mozgatták az eszközt és többszörös fellelés is történik ugyanazon eszközre), illetve az állományi eszköz soránál, hogy hol lelték fel.
  • Megoldásra került, ha az eszköz valamely adatmezőjében több soros szöveg szerepel, akkor az ne okozzon sortöréseket az exportált leltárfájlokban, és ez ne okozza a leltárfájlok formai hibáját. JAVÍTVA!
  • Kis értékű eszköz felvitelénél vagy bővítésénél a létező bizonylatszámok lekérdezése lassan működött! JAVÍTVA!
  • Bizottságos leltározás esetén problémát okozott, hogy amíg minden leltári ív aláírva, véglegesítve le nem zárult, addig az 584MP-ban nem lehetett megkezdeni a már elkészült leltári ívek ellenőrzését, kiértékelését. Megoldásra került a parciális leltárellenőrzés lehetősége, az 584MP-ban a már feltöltött, aláírt, véglegesített leltári ívekre működnek a leltár ellenőrzési funkciók, azonban a felületen folyamatosan látható egy figyelmeztető üzenet, hogy hány db leltári ív nincs még kitöltve, aláírva, lezárva. A nyomtatásokon is megjelennek figyelmeztető üzenetek, hogy nem végleges teljes körű leltározási információkat tartalmaznak az adott kimutatások. Az 585MP-ban a leltáreltérések állományra történő rávezetése azonban továbbra sem használható addig, amíg minden leltári ív kitöltése, aláírása, lezárása meg nem történt a leltározáson belül.
  • Lehetővé vált, hogy a főkönyvi törzsben (93MP) adott főkönyv 0-s főkönyve önmaga legyen, de csak akkor, ha a kapcsolódó leírási kulcs 0%-os.
  • A nagy értékű eszközökhöz rögzíthetővé váltak az eszközökön végzett értékbecslések információi. Megadható, ki mikor milyen módszerrel végzett értékbecsléssel, mekkora összegre értékelte az adott eszközt, ill. ehhez indoklást lehet rögzíteni, valamint az erről készült dokumentumokat fel lehet tölteni.
  • Az 582MP-ban lehetővé vált, hogy több kijelölt leltári ívet egyszerre le lehessen zárni.
  • A leltári ívek rendezhetővé váltak az eszközök leltározás fordulónapja szerinti főkönyvi számára.
  • Leltári ívekhez új leltárazási metódusként kialakításra került, hogy soronként csak azt kelljen feljegyezni a leltár felvétele során, hogy a nyilvántartott mennyiségtől mekkora eltérés tapasztaltak a leltározók. Ez az "Eltérés alapú leltározás" elnevezést kapta, míg a hagyományos forma a továbbiakban az "Információmentes leltárazás" elnevezés alatt érhető el. Az eltérés alapú megoldás esetén a nyilvántartott mennyiség szerepel a kitöltésre kinyomtatott leltári ív leltározott mennyiség oszlopában, míg az utóbbi esetben a nyomtatvány nem tartalmaz nyilvántartott mennyiségi információkat.
  • Megoldásra került, hogy kis értékű eszközök esetében állományba vétel után, de még véglegesítés előtt lehessen az eszköz főkönyvét módosítani még akkor is, ha az újonnan felvitt kis értékű eszközhöz több véglegesítetlen mozgás is felrögzítésre került. Ezidáig csak akkor lehetett a főkönyvet módosítani ilyen esetekben, ha csak egy állományba vételi mozgás volt hozzá rögzítve.
  • Az egyszerűsített sablonú leltári íven feltüntetésre kerültek az eszközök használói.
  • A 33-as menücsoportba (335MP kivételével) beépítésre került kiegészítő szűrőként, hogy csak a mennyiséggel és/vagy értékkel rendelkező sorok jelenjenek meg. Ez lett az alapértelmezett működés, azonban a használaton kívül került költséghelyek és jellemzők is lekérdezhetőek maradtak. Hasonlóan használható az új funkció az új 322MP-ban is.
  • Az 586MP-ban azonos fordulónapon indított leltározások esetén az érintett leltározások között a bizottságos leltározások is szerepelnek, de csak azok kerülnek bele, melyekben az íveken megfelelően szerepelnek az aláírások, jóváhagyások. Egyébként a leltározás adatai nem szerepelnek a fordulónapra lekért összesített kiértékelésben, mivel az adataik nem tekinthetőek véglegesnek.
  • SQL hiba: adatimportban (591MP) a kis értékű eszközök importálásakor az esetlegesen már állományban lévő kis értékű eszköz visszakeresésekor jelentkezett. JAVÍTVA
  • Az 584-585MP-okban a leltár kiértékelésénél készített főkönyvi összesítőben csak leltári ívenként megbontva szerepeltek az összesített sorok. Megoldásra került, hogy főkönyvenként összesítve és ívenként bontva is szerepeljenek az összesített adatok.

  3.015.20131207.1

  • A bizottságos leltározások leltári íveinek nyomtatási képről lekerültek a leltárszervezők, kiértékelők és a leltár elrendező szerepkörű felhasználók, hiszen ezek a személyek a leltárfelvételben nem vesznek részt, ezért aláírásukkal sem kell hitelesíteniük a leltári íveket.
  • Az 583MP-ban leltári ívek tömeges nyomtatása nem az ívek sorrendjében történt, hanem össze-vissza. JAVÍTVA! (A nyomtatás követi a létrehozási sorrendet, vagyis sorszám szerinti sorrendet.)
  • Korábbi kiadásban letiltásra került, hogy nem a modul által kiállított szigorú számadású bizonylatok esetén ne lehessen bizonylatot nyomtatni. Azonban ilyen esetekben is szűkséges lehet ilyen kézi- vagy külső bizonylatok esetében működő valamilyen módon a bizonylat adattartalmát hordozó nyomtatás megvalósítása, ezért megoldásra került, hogy ilyen esetekben bizonylat egyeztető adatlap nyomtatható a rendszerből. Fontos kiemelni, hogy ez nem bizonylat, mely a nyomtatvány címében is jelezve van, de kinézetében követi a szigorú számadású bizonylatok formáját.
  • SQL hiba: véglegesítetlen átvezetési mozgások (főkönyvek vagy költséghelyek között) törlésekor. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: eszközadatok importálásánál jelentkezett, ha ingatlan esetén a beépített alapterület, vagy telek alapterület mezőkbe nem tisztán számérték került bevitelre (pl. mértékegység is mellé lett írva). JAVÍTVA! (Az adatimport ellenőrzi és hibát jelez, ha nem tisztán számérték.)
  • Negyedéves zárás nem volt elvégezhető, ha az adott negyedévben nem volt a nyilvántartásban egyetlen eszköz sem. JAVÍTVA! (Üresen is lehet negyedévet zárni.)
  • SQL hiba: kis értékű eszköz törlésekor, a felvitt jellemzők nem törlődtek. JAVÍTVA!
  • Tömeges leltári ív generáláskor, amennyiben a leltári ív szűrőknél több költséghely is megadásra kerül szűrésben, akkor a tömeges generálás minden generált leltári ívre rárakta az összes beszűrt költséghelyet. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: kis értékű eszközök intézmények közötti átadásakor jelentkezett, mivel a kis értékű eszközök jellemzői nem emelődtek át, és hiányoztak a célintézmény oldaláról. JAVÍTVA!

  3.015.20131128.1

  • Leltári ív létrehozásakor tévesen mutatkoztak olyan eszközök, melyek az egyenlegeik, mennyiségeik vagy állapotaik miatt nem jelenhettek volna meg a leltározásban. Továbbá a leltározásból kimaradt számláló is tévesen jelzett az ilyen eszközök esetében. Ezen felül a sok-telephelyes és sok-jellemzős kis értékű eszközök sem megfelelően számítódtak bele a leltári ívekről kimaradt eszközök számába. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: kis értékű mozgás törlésekor jelentkezhetett. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: az 585MP-ban a fellelt eszköz állományba vétele nem kezelte le, hogy az eszköz képes-e vonalkódot hordozni, vagy sem. JAVÍTVA!
  • Az olyan eszközök, melyeknek egyetlen aktív mozgásuk sincsen miközben maguk az eszközök nincsenek stornózva, stornózásra kerülnek automatikusan. (Ilyen eszközökhöz nem lehet felvinni mozgásokat, miközben a készlet nélküli kis értékű eszközök között megjelentek meglehetősen zavaró módon.)
  • A 222MP-ban a teljes összesítés összegébe a lap alján beleszámítódhattak az inaktív mozgások is. JAVÍTVA!
  • Leltári íveken a tartozékok rendezési feltételei felülírták az eredetileg beállított rendezési feltételeket, ezért az eszközök nem a kért sorrendben jelenhettek meg. JAVÍTVA! (Az eszközök sorrendje a leltári ívre beállítottak szerint alakul, és amennyiben vannak tartozékok is az íven, azok a főeszközük alatt jelennek meg közvetlenül, és egymás közötti sorrendjüket szinten a leltári ív rendezési feltételei határozzák meg.)
  • A szoba nélküli eszközökre nyomtatott szobaleltárról több vagy akár az összes eszköz hiányozhatott. JAVÍTVA! (Összekeveredtek az "üres szöveg"-ként megadott szobaszámok és az egyáltalán nem megadott szobaszámok.)
  • Nagy értékű eszközök költséghelyek közötti átvezetésekor a megadott kézi bizonylatszám nem került rá az új költséghelyre rávezető mozgásra, csak a régi költséghelyről kivezető mozgásra. JAVÍTVA! (Itt figyelni kell arra, hogy ilyen esetekben mindkét mozgástípus kézi bizonylatolásúra legyen állítva. Megjegyzés: ha mindkét mozgástípus szigorú számadású, akkor mindkét mozgásra külön-külön generálódik bizonylat!)
  • Az 584MP-ban a rendszer hibásan jelezte, hogy vannak még hibásan kitöltött (melyekről kötelező érték hiányzik) fellelt eszközök a leltári íveken. JAVÍTVA!
  • A több-telephelyes kis értékű eszközök esetében nem megfelelően került meghatározásra a szobaleltár esetében az adott költséghely kis értékű eszközkészlete. JAVÍTVA!
  • Az 577MP-ból hiányzott a mennyiség oszlop. JAVÍTVA!
  • Az 577MP-ban a kis értékű eszközök tömeges kivezetésénél hiányoztak a a legördülő listából a kivezetési mozgástípusok. JAVÍTVA! (Fontos megjegyezni, hogy ilyen estekben a kis értékű eszköz minden jellemzője szerint minden költséghelyéről kivezetésre kerülnek az eszközök és maga a kis értékű eszköz is kivezetett állapotba kerül.)
  • Az 577MP-ban a tömeges eszközkivezetésben a kis értékű kivezetés lehetősége ugyan kiválasztható volt, azonban az eljárás eddig nem került megvalósításra. JAVÍTVA! (Megvalósításra került a kis értékű eszközök tömeges kivezetése.)
  • Az egyszerűsített leltári ív sablon továbbfejlesztésre, ésszerűsítésre került: A jellemző bekerült zárójelek közé zárva az eszközmegnevezések végére; A bruttó összeg jobbra igazítása és helyiértékes formázása; A leltári szám/nyilvántartási szám mezők közös oszlopának szélessége kis mértékben csökkentésre került, A margó szélessége is kis mértékben csökkentésre került; Az így nyert helyre bekerült új oszlopként az eszköz használója; A lap alján található 2 aláírás helyett 4 aláírásnak lett hely kialakítva (szövegezés módosítva: "Leltárbizottsági tagok").
  • Kis értékű eszközök esetében költséghelyek közötti átvezetési mozgások véglegesítése nem jól határozta meg, hogy mely mozgásokat kell előfeltételként véglegesíteni az átvezetési mozgások véglegesíthetőségéhez, ezért az ilyen véglegesítések hibajelzéssel leállhattak. JAVÍTVA!
  • Az 584/585 MP-okban a kis értékű eszközök esetében nem került feltüntetésre a jellemző, az azonosítók között jelenik meg a jellemző azon kis értékű soroknál, ahol van jellemző. Ezidáig hiányzott a jellemző információ a képernyőről és a nyomtatásból is. JAVÍTVA!
  • Az 584/585MP-ban kis értékű eszközök esetében a nyilvántartott mennyiség oszlopban az eszköz teljes mennyisége jelent meg és nem csak a vonatkozó költséghely adott jellemzője szerinti nyilvántartott mennyiség. JAVÍTVA!
  • Az 584MP-ban a főkönyvi kimutatás táblázatban a főkönyvek nem voltak rendezett sorrendben. JAVÍTVA!
  • Kis értékű eszköz adatok importálásakor többféle jellemzővel ugyan az az eszköz nem megfelelően importálódott, csak a legelső jellemző került figyelembe vételre és a többi jellemző helyére a legelső jellemző helyettesítődött be. JAVÍTVA!

  3.015.20131115.1

  • Nagy értékű eszközök adatlapján az állományba vételkor berögzített szállítói információk nem jelentek meg. JAVÍTVA!
  • Az adatmódosító import során (592MP) a kategóriák tömees módosítása nem hajtódott végre, a módosítás csak látszólag történt meg. JAVÍTVA!
  • A törzsadatok importáló menüpontjába bekerült egy információs panel, melyben leírásra került, milyen szerkezetű importfájlokat lehet feltölteni a menüpontok keresztül.
  • SQL hiba: intézményhez rendelt főkönyvek kezelése közben, amennyiben valamely alapfőkönyv 0-ás főkönyve nem volt megadva. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: kis értékű eszközadatok importálásakor a nem egész összegekkel szereplő összértékek (pl. egységár * mennyiség nem egész értéket ad) importáláskor hibát okozott. JAVÍTVA! (Az értékek kerekítésre kerülnek.)
  • Kis értékű eszközök költséghely alapú bontása szerinti nyomtatásokban nem jelentek meg a költséghelyek kódjai és megnevezései. JAVÍTVA!
  • Egyszerűsített leltári ív sablonon átrendezésre kerültek az oszlopok és elírások és helyesírási hibák is javításra kerültek.
  • Leltári íven új csoportosítás szempontként bekerült a saját/idegen eszköztulajdonság.
  • Az 583MP-ban lehetővé vált a leltári ívek leltározott menyiségeit automatikusan 1 gombnyomással beállítani a nyilvántartott mennyiségre. Ez megkönnyíti az olyan leltári ívek rögzítését, ahol kevés eltérés mutatkozott az állományhoz képest.
  • SQL hiba: mozgástípusok beemelése újonnan használatba vett intézménybe. JAVÍTVA!
  • A törzsadatok importáló funkciója az importált adatok helyességét csak a már a rendszerbe rögzített adatokkal vetette össze, az importállomány sorainak viszonyait nem vizsgálta, ezért hibás kombinációk is feltölthetőek voltak. JAVÍTVA!
  • Fejlesztői hiba: nagy értékű eszköz adatlapon, amennyiben a szállító partner neve megváltozott és ezt a változást a KASZPER partnertörzsbe felvezették. JAVÍTVA! (A szállító partner legaktuálisabb elnevezése jelenik meg az adatlapon.)
  • Kis értékű eszközök mozgásainak véglegesítésekor a véglegesítés ellenőrző listában megjelenhettek olyan mozgások is, melyek már korábban véglegesítésre kerültek. JAVÍTVA! (Ezek működési hibát nem okoztak, csupán zavaró volt a megjelenésük a jelzett helyen.)
  • A kis értékű eszközök költséghelyeket megjelenítő változataiban a költséghely kereső átalakításra került legördülő listás keresőre, azonban ez a napi használhatóságot jelentősen bekorlátozta, mivel ezzel megszűnt a*-os keresések lehetősége. Lehetővé vált mindkét fajta keresést alkalmazni és átváltani a keresési módok között aszerint, hogy az adott feladathoz melyik a célszerűbb.
  • Kis értékű eszközök bizonylatszámainak keresője nem találta meg a beírt bizonylatszámokat, mivel egy eszközhöz kapcsolódóan több bizonylatszám is lehet egy-egy cellájában a táblázatnak. JAVÍTVA! (A beírt bizonylatszámmal részegyezésre keresés lett kialakítva, így a * karaktereket nem kell kiírni.)
  • Üres leltári ívek kiexportálása és visszaimportálása nem működött. JAVÍTVA!
  • Kis értékű eszközök (321MP) mozgásainak véglegesítésekor a véglegesítenők listájában az alapértelmezett szűrő nem jól állt be. JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: fellelt eszköz állományba vételekor (585MP) JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: tartozék rögzítéskor a nagy értékű eszköz adatlapon. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: leltári íven eszközök leválogatásakor, amennyiben saját/idegen eszközökre is történt szűkítés, jelentkezett. JAVÍTVA!
  • Az 582MP-ba belépve a leltári ívek alapértelmezésben a lezártakra leszűrve jelentek meg. JAVÍTVA! (Az 582MP-ból kikerült ez az alapszűrés, csak az 583MP-ban maradt meg.)
  • Szobaleltár továbbfejlesztéseként lehetővé vált a szobaszám nélküli eszközök külön leválogatása, lehetővé vált egyszerre az összes szobaszára kinyomtatni a leltárt egy gombnyomással.
  • A leltározásban (de a rendszer más pontjain is) megjelenő egy vagy több költséghely kiválasztását szolgáló segédképernyőkön lehetőség van eszköztípus szerint leválogatni a költséghelyeket, azonban kis- vagy nagy értékű eszközökre szűrve azon költséghelyek nem kiválaszthatóan jelentek meg, melyek mindkét eszköztípushoz hozzárendelten kerültek beállításra. JAVÍTVA!
  • 585MP-ban a leltárakat tartalmazó listában a azonosítóra rendezés nem működött. JAVÍTVA!
  • Az 581MP-ban lehetőség volt leltári ívek tervezési feladatait elvégezni, azonban ez a menüpont kizárólag a leltárindítás és a leltár lezárás céljait szolgálja. JAVÍTVA! (A leltári ívek tervezése az 583MP-ban történik.)

  3.015.20131106.1

  • A leltári íveken a tartozékok nem a főeszköz után következtek közvetlenül. JAVÍTVA! (A tartozékok a főeszköz után kerültek és a sorrendjük a leltári ív rendezési feltételeit követi.)
  • A leltári íven megadható egyszerű szűrőmezők (pl. megnevezés, helyrajzi szám, stb.) eddig csak pontos egyezésre szűrtek, lehetővé vált a * és ? joker karakterek használata.
  • Kis értékű eszközök listáiban a bizonylatszám oszlopra szűrés nem működött megfelelően. JAVÍTVA!
  • Kis értékű eszközök listáiban a kis értékű eszközök nyomtatását végző nyomógombokra rákerült egy megerősítés a nyomtatási szándékot illetően, ugyanis nagy számú eszköz esetén ez jelentős műveletigényű funkció és gyakori eset a véletlen kattintás a gombra.
  • Kis értékű eszközök kivezetését eredményező mozgástípusok a következők szerint módosultak: 1004 - Selejtezés, megsemmisülés; 1005 - Értékesítés; 1011 - Kivezetés
  • SQL hiba: leltári ívek exportálásakor. JAVÍTVA!

  3.015.20131031.1 - FŐ KIADÁS!

  • Kis értékű eszközök listáiban használó megjelenítése és keresési lehetőség kialakítása.
  • Használó partnertörzsből történő kiválasztásakor a partner típusára is lehet szűrni.
  • Nagy értékű eszköz adatlapján a képernyőn nem jelent meg az eszköz szállítója. JAVÍTVA!
  • A kis értékű (saját és idegen) eszközmozgások megjegyzései megjelenítésre kerültek a mozgáslistákban (321/335MP), ezáltal kereshetővé vált a tartalmuk.
  • Kis értékű eszköz adatlapján található mozgáslistában a költséghely szűrő eddig szabad-szöveges keresést tett lehetővé, de átalakításra került legördülő listás keresővé, melyben csak a kis értékű eszköz által használt költséghelyek jelennek meg.
  • A nagyobb helyet foglaló oldalakon, képernyőkön a lap aljára is elhelyezésre kerültek "Vissza" gombok.
  • Szigorú számadású bizonylat számának generálásában lehetővé vált az intézmény kódjának (PIR számának) beépülését szabályozni intézményenként és mozgástípusonként. A beállítási lehetőségek azzal bővültek, hogy megadható, mekkora részlete generálódjon az intézménykódnak bele a bizonylatszámba. Mindezeket a 94MP és 9997MP-okban lehet beállítani. Ezidáig beépítésre az első 6 számjegy került és alapértelmezésben továbbra is ez a működés maradt meg. Lehetőség van a teljes kód felhasználására is a bizonylatszámban.
  • Főkönyvi átforgatás során előfordulhatott, hogy a főkönyvi törzsben adott főkönyvek duplán (esetleg többszörösen) kerültek be, amennyiben az átforgatás elvégzése előtt az új főkönyv már felvitelre került. A főkönyvi átforgatás ez után már figyeli az ilyen eseteket és nem hoz létre feleslegesen újabb sorokat a meglévőek mellé.
  • Kis értékű eszközök inaktivált mozgásai semmilyen módon nem voltak megtekinthetőek a felületről. A kis értékű mozgáslisták bővítésre kerültek egy aktív oszloppal, mely alapértelmezetten az aktívakra szűrten működik, de az inaktívak is leszűrhetőek ezáltal.
  • Leltári íven rendezési szempontnak beállíthatóvá vált a jellemző is.
  • Az 582-583MP-okban a képernyő alján található nagy számú gomb csoportosításra került és párhuzamos nyomógomb sorokba kerültek szervezésre.
  • Leltári ívek tömeges generálása: lehetővé vált, hogy egy leltári ív tervezésekor (582MP) egyszerre több azonos szerkezetű leltári ív kerüljön legenerálásra. Az új funkció alkalmazásának módja, hogy a leltári ív sorainak csoportosítási beállításaihoz adható meg, hogy mely csoportosítási feltételek mentén kerüljön a leltári ív több leltári ívre történő szétvágásra. A leltári ívek megnevezésében használhatóak speciális hivatkozások, melyek helyére minden leltári ívnél a vonatkozó adatok helyettesítődnek be (Ezekről részletes INFO-t tartalmazó blokk került beépítésre a leltári ívek tervezése képernyőre).
  • Leltári ívek kitöltött és kitöltetlen módon is tömegesen nyomtathatóvá váltak az 583MP-ból.
  • Nagy értékű eszközök nyilvántartó lapja átalakításra került, hogy minden mozgásnál feltüntetésre kerülhessen a költséghelykód és a főkönyvi szám. Ennek érdekében a csökkenés és növekedés oszlopok összevonásra kerültek változási oszlopokként, melyekben a negatív értékek csökkenést, a pozitívak növekedést jelentenek. A bizonylatszám oszlop is szélesítésre került néhány számjeggyel, mert gyakran szenvedett el sortörést a használt bizonylatszámok hossza miatt.
  • Több kis értékű eszközökkel végezhető művelet képernyőjén több adatblokkból egy középső tartalmazza a kis értékű eszköz költséghelyek és jellemzők szerinti bontott listáját, mely nagyon nagy is lehet, ezért nagyon kényelmetlenné tudja tenni a művelet elvégzését, mert sokat kell görgetni a képernyőt. Ezek a képernyők átrendezésre kerület, a kis adatblokkok baloldalra, míg a nagy lista jobboldalra került át.
  • Az olyan kis értékű eszközöknél, melyek elég sok költséghelyet érintenek és számos jellemzőre bomlanak szét, problémát szokott okozni a nagy listákban megtalálni a keresett illeszkedő sort. Kialakításra került a költséghelyek közötti átvezetést, kivezetést, csökkentést, növekedést, stb. lehetővé tevő felületeken megjelenő listákban egy színezős szűrő, mely a táblázat feletti legördülő listákból kiválasztott értékeknek megfelelő sorokat háttérszínnel kiemeli.
  • Az 582-583MP-okban az elvégezhető műveleti gombok nem konzekvensen szerepeltek. JAVÍTVA! (582MP-ban: új leltári ív, minden nyitott leltári ív lezárása; 583MP-ban: leltári ívek import/export-ja, leltári ív leürítése, tömeges leltári ív nyomtatások)
  • A leltári ívek tervezésekor eddig csak 3 rendezési feltétel volt megadható, kialakításra került egy 4. és 5. rendezési feltétel megadási lehetősége.
  • A leltári ívek tervezése során (582MP) eddig minden rendezési és csoportosítási mezőhöz meg kellett adni valamilyen szempontot. Minden ilyen beállításhoz lehetővé vált a "-- NINCS RENDEZVE --" és a "-- NINCS CSOPORTOSÍTVA --" értékek beállítása, hogy a nem használt rendezési csoportosítási mezők kihagyhatóak legyenek. Értelemszerűen a "NINCS"-re állított rendezési vagy csoportosítási szempontok után már nem lehet normális rendezési, csoportosítási szempontokat megadni.
  • Lehetővé vált leltári ívek tömeges törlése (582MP). A leltári ívek tömeges generálásának kialakítása miatt vált ez szükségessé, amennyiben a legenerált leltári ívek mégsem a kívánalmaknak megfelelően jöttek létre, ezáltal könnyedén kitörölhetőek. Azt a leltári ívet kell megjelölni, ameddig az utolsó ívtől kezdve visszafelel ki kell törölni minden ívet.
  • Leltári ívről nyomtatásban hiányoztak az eszközök típusának megjelölései. JAVÍTVA!
  • Kis- és nagy értékű eszközök adatimportja során beemelhetővé váltak a nyilvántartási számok és a kézi bizonylatok számai. Adat módosító importtal a nyilvántartási számok módosíthatóvá váltak.
  • A leltározáson belül a leltári ívek a leltári ív azonosítója szerinti sorrendben jelentek meg, azonban ez alapján az 1-es után a 10-es jött és nem a 2-es. JAVÍTVA! (Numerikus rendezésre lett átalakítva az eddigi lexikografikus rendezésről.)
  • Tömeges leltári ívek generálása során megoldásra került, hogy a szétbontást adó csoportosítási feltételek a generált ívekre már ne kerüljenek rá, mint csoportosítási és rendezési feltételek sem (csak szűrőfeltételként kerülnek rá az ívekre az adott ívre vonatkozó szűrőértékekkel). A helyük azonban nem marad üresen, a megmaradó szűrő és rendező feltételek feljebb csúsznak, hogy kitöltsék az így kialakult lyukakat.
  • Leltári ívek tervezése (582MP) során új rendezési és csoportosítási szempontként megadhatóvá vált a költséghely kódja és a kategória kódja.
  • A leltári ívek tervezésében (582MP) megadható rendezési szempontokhoz beállíthatóvá vált, hogy növekvő vagy csökkenő sorrendbe történjen a rendezés.
  • A 7MP-tal történő intézményválasztóval előfordulhatott, hogy más korábban használt menüpontok olyan állapotban ragadtak be, melyekbe belépve vagy nem a megfelelő intézmény adatai jelentek meg, vagy különböző programhibák (Pl.: SQL futtatási hiba) mutatkoztak. JAVÍTVA! (A 7MP-ban történő intézményválasztás kitakarít minden beragadt munkafolyamatot a modul menüpontjaiból.)
  • Az 591/592MP-okban az adatimport és adatmódosító import során betölthetővé váltak az "Egyéb azonosító" mező értékei is.
  • A bizottságos leltározás folyamatában minden leltári ívhez külön-külön megadható leltárkörzet felelős szerepkőr került kialakításra, aki részt vesz a leltári íven szereplő eszközök leltározásában és felelős a körzetéhez tartozó eszközökért.
  • Bizottságos leltározás folyamatába beépítésre került egy leltári ív jóváhagyás, hitelesítési lépés, mellyel a leltározók és a leltárkörzet felelősök a kitöltött leltári ívet véglegesíthetik. A jóváhagyások naplózásra kerülnek a leltárnaplóba. (Megj.: a hitelesítés ezen esetben nem digitális aláírást és nem közhiteles hitelesítést takar!)
  • A bizottságos leltározás folyamán a leltári ívek kitöltési fázisától kezdve a leltározók és a leltárkörzet felelősök nem módosíthatóak, nem vehető le és nem adható hozzá senki ezen szerepkörökhöz. (Ez a külső hordozható leltározó eszközzel történő leltározás miatt van szükség.)
  • Bizottságos leltározás során a leltárszervezők szerepköréhez lett kötve a leltárfájlok exportálása, importálása, ugyanakkor a leltári ívek kitöltését a modul letározó felületein keresztül nem végezhetik.
  • A leltári ívekről készülő leltárfájlok bővítésre kerültek, ellenőrző kódok és a bizottságos leltár szereplői jelszavaikkal (kódolva!) és szerepköreik feltüntetésével kerültek be az állományba annak érdekében, hogy a leltárfájlok hitelesítési folyamatai külső leltározó eszközzel, szoftverekkel megoldhatóak legyenek. (Megj.: a hitelesítés ezen esetben nem digitális aláírást és nem közhiteles hitelesítést takar!)
  • Külső leltározó eszköz alkalmazásával végzett leltározás leltárfájljaiban található hitelesítési, jóváhagyási, aláírási információk az állomány betöltésekor beemelésre kerülnek a modulba és megjelennek, mint a leltári ív jóváhagyásai. (Megj.: a hitelesítés ezen esetben nem digitális aláírást és nem közhiteles hitelesítést takar!)
  • A bizottságos leltározások minden esetben naplózottan történnek, a naplózás nem kapcsolható ki, mint technikai leltározás esetében.
  • Külső leltározó eszközről származó leltárfájl visszatöltésekor az állományban található ellenőrzőkódok és jelszavas hitelesítési információk viszontellenőrzésre kerülnek. Sikertelen viszontellenőrzés esetén a leltárfájl hibaüzenet kíséretében nem töltődik be. (Megj.: a hitelesítés ezen esetben nem digitális aláírást és nem közhiteles hitelesítést takar!)
  • A leltári ívek exportálása során minden leltári ívnek külön-külön leltárfájlok készülnek, megszűnt az a lehetőség, hogy egy leltárfájlban több leltári ív is bekerülhessen. Amennyiben egyszerre több leltári ív exportálása történik, akkor a fájlok egy ZIP állományba kerülnek, mely lementhető és kibonthatóak belőlük a leltári ívek leltárfájljai. A leltárfájlok nevének képzése: LT_<intézménykód>_<leltári ív azonosító>_<leltározás fordulónapja>_<exportálás időpontja>.dat, ZIP állományé: LT_<intézménykód>_<leltár azonosító>_<leltározás fordulónapja>
  • Leltári ív lezárás (hiteles lezárás, jóváhagyás) felnyitható a leltárbizottság vezetője, vagy valamely szervezője által. Erre akkor van szükség, amennyiben a leltári ív lezárásra, aláírásra került a leltározók és a leltárkörzet felelősök által, de mégis tovább kellene dolgozni a leltárállománnyal és ehhez visszanyitás szükséges. (Megj.: a hitelesítés ezen esetben nem digitális aláírást és nem közhiteles hitelesítést takar!)
  • Leltárfájlok exportálásakor a leltárfájlokba kerülő felhasználók és jelszavaik a modulban külön eltárolásra kerülnek annak érdekében, hogy az aláírási, hitelesítési folyamatok végigvihetőek legyenek abban az esetben is, ha időközben az adott felhasználók közül valaki megváltoztatja a jelszavát.
  • Az exportálásra kerülő leltárfájlokba beépítésre kerültek olyan ellenőrző kódok, melyek alapján egy külső leltározó eszköz, szoftver fel tudja ismerni, ha az állományon bármilyen módosítások történtek a kiexportálás után.
  • Leltárfájlok exportálását a rendszer nem engedi, ha valamely leltározónak vagy a leltárkörzet felelősnek a jelszava valamilyen alapértelmezett (könnyen feltörhető) értéken áll. Ilyen esetekben a hibajelzés tartalmazza az érintett felhasználók felhasználói neveit.
  • Leltári ív napló kibővítése, eddig csak a leltári íveken végzet mennyiségi változtatások, rögzítések, leürítések kerültek naplózásra, de kialakításra került egy bővített leltári ív napló, melybe a leltári ívet érintő egyéb műveletek, módosítások is naplózódnak.
  • Amikor egy intézményben még semmilyen leltározást nem végeztek és a legelső leltározás kerül elindításra, a fordulónap furcsa dátumra állt be. JAVÍTVA!
  • Elkészítésre került egy új helytakarékos álló és nem fektetett lapra nyomtatható leltári ív sablon, mely a leltározás indításakor beállítható, hogy ne a beépített alapsablont, hanem az új sablon kerüljön alkalmazásra a leltározásban. Az új sablon csak technikai leltározásban használható, bizottságos leltározásban nem. A leltározás elindítása után a használt leltári ív sablon nem változtatható meg.
  • Az 582MP-ban a leltári ív sorai megjelenhettek nem a sorszámnak megfelelő sorrendben (pl. fordított sorrendben). JAVÍTVA!
  • A leltári ívekre nyomtatásban minden oldal aljára középre rákerült a leltári ív azonosító és a leltári ív megnevezése.

  3.014.20131031.1

  • Kis értékű eszközök esetében a eszköz adatok importálása (591/592MP) nem importálta be a gyári számokat. JAVÍTVA!
  • Amennyiben főkönyvi törzsbe 0-ás főkönyv felrögzítésre került alapfőkönyvként, valamint az adott 0-ás főkönyvön szerepeltek eszközök is, nem lehetett a tévesen rögzített főkönyvet törölni a 93MP-ban. JAVÍTVA!
  • Kis értékű eszköz kivezetésekor az eszköz nem vezetődik ki, csak átkerült a készlet nélküli eszközök listájába. JAVÍTVA!
  • Véglegesítetlen kis értékű eszközök állományba vételének törlésekor a kis értékű gyűjtő eszköz nem törlődött, hanem átkerült a készlet nélküli kis értékű eszközök közé olyan kis értékű eszközként, melynek nincs egyetlen mozgása sem. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: akkor jelentkezett, ha az eszközkategóriákhoz megadható főkönyvi feltételek felsorolásának végére került egy pontosvessző. JAVÍTVA!
  • Zárás mozgás rögzítése előtt (átvezetések, kivezetések előtt, vagy időszaki záráskor (232MP)) ellenőrzésre kerül, hogy a zárás mozgáshoz be van-e állítva bizonylatolás. Amennyiben igen, a rendszer hibajelzést ad, mivel a zárás mozgás nem bizonylatolható mozgástípus.
  • Kis értékű eszközök esetében csökkentés során (312MP) hibás hibajelzés jelentkezett (piros háttérrel), amennyiben a csökkentéssel érintett eszköz érintett jellemzőjén és költséghelyén korábban valamely mozgás inaktiválásra került. JAVÍTVA!
  • Kis értékű eszközmozgások véglegesítése túl szigorúan működött, mert csak szigorúan időrendben engedte a véglegesítést. Megoldásra került, hogy a véglegesítéseknek csak adott jellemzőn és adott költséghelyen belül kell szigorúan időrendben történniük. Speciális eset, a költséghelyek közötti átvezetés, melynek véglegesítése csak akkor történhet, ha a forrás és cél költséghelyeken is minden korábbi mozgás véglegesítésre került.
  • A 222MP-ban az oldal alján megjelenő összesítő panelon a szűrt lista összesítője nem a teljes szűrési feltételeknek megfelelő sorok összesítését mutatta, hanem csak a táblázatban az adott oldalon épp megjelenő sorok összesítését. JAVÍTVA! (A szűrőfeltételeknek megfelelő összes sor összesítését mutatja az összesítő panel szűrt összesítője.)
  • A szobaleltár nyomtatásokból, amikor csak a vonalkód hordozására alkalmas felülettel rendelkező vagy nem rendelkező eszközök kerülnek leválogatásra, hiányoztak a kis értékű ilyen eszközök. JAVÍTVA!

  3.014.20130925.1

  • Az intézmények főkönyvi hozzárendeléseit módosító műveletekhez (Pl. 93MP, főkönyvi átforgatás, stb.) az alaprendszerbe beépítésre került egy ellenőrzés, hogy 0-ás főkönyvet ne lehessen felrögzíteni alapfőkönyvnek, ill ne szerepelhessen egy főkönyv 2-szer egy intézménynél. Mindez SQL hibát okozhatnak olyan műveletek során, melyek ezeket a kritériumokat megsértik. Az ebből eredő SQL hibák a későbbiekben kerülnek kiküszöbölésre.
  • Beszerzési számla száma feltüntetésre került az eszköz adatlapján a képernyőn és nyomtatásban is, eddig csak a számla kiállítója jelent meg. JAVÍTVA!
  • Kis értékű eszközök listáiban, ill. ezek mozgáslistáiban új oszlopként bekerült a bizonylatszám, melyre lehet keresni is.
  • Új mozgástípusokként kialakításra kerültek lízingdíjakat támogató mozgások. (342 - Egyéb növekedés - lízingdíj, 442 - Egyéb csökkenés - lízingdíj)
  • Kis értékű eszköz adatlapján a költséghely és jellemző szerinti bontott állományi kimutatásba beleszámítódtak az inaktív mozgások is. JAVÍTVA!
  • A 414x MP-okban "lekezeletlen lekérdezés" hibajelzés. JAVÍTVA!
  • Kézi bizonylatolás beállításakor a beállító felületen megkövetelt volt a prefix, példányszám és a bizonylat sablon is, valamint a bizonylat nyomtatás gombok segítségével a kézi bizonylatokra is nyomtatható volt gépi formátumú bizonylat. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: A 333MP-ban amennyiben a jellemzőre történt keresés. JAVÍTVA!
  • Leltári ív nyomtatásából hiányoztak az eszköz jellemzők. JAVÍTVA!
  • A kis értékű idegen eszköz állományi bővítésénél csupa csökkenési mozgástípus jelent meg, nem a lehetséges növekedési mozgástípusok. JAVÍTVA!
  • Idegen kis értékű eszközök rögzítésekor a kategória-főkönyv keresztszűrés nem működött, nem lehetett kitölteni a főkönyvet, ha már kiválasztásra került a kategória. JAVÍTVA!
  • Leltári ív tervezési képernyőjén (582MP) a "Menés" gomb inaktívan jelenik meg mindig. JAVÍTVA!
  • Az 582-583MP-okban a leltári ívek kiválasztására alkalmas jelölőnégyzetek a lista lapozásai során elvesztették a beállított állapotukat. JAVÍTVA!
  • A nem szigorú számadású (hanem kézi) bizonylatok esetében a bizonylatok listájából és a rendszer egyéb pontjain is, ahonnan bizonylatok nyomtathatóak, lehetőség volt a szigorú számadású sablonok használatával kinyomtatni a bizonylatokat. JAVÍTVA! (Csak a rendszer által kiállított szigorú számadású bizonylatokhoz használhatóak a beépített sablonok és azok kinyomtatásának lehetősége.)
  • Kis értékű idegen eszközök rögzítésekor a felület nem kezelte megfelelően a kategóriák és-főkönyvek közötti szabályokat, ezért nem lehetett megfelelően kiválasztani az idegen kis értékű főkönyveket. JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: kis értékű eszköz bővítésekor, amennyiben a megadott bővítés adataiban "piros" színnel jelzett hiba történt, akkor a következő "Rögzítés" gomb megnyomásakor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: amennyiben az intézmény nem használ kis értékű leltári szám mezőt, akkor kis értékű eszköz rögzítésekor a leltári számot hiánya miatt jelentkezett. JAVÍTVA!
  • Tévesen negatív nettó érték egyenlegre figyelmeztető hibajelzés kis értékű eszközök mozgásainak véglegesítésekor, amennyiben a nettó érték változás mezőben 0 helyett valami oknál fogva tévesen negatív (ill. nem 0) érték szerepelt. JAVÍTVA! (Automatikusan korrigálásra kerül 0-ra a nettó érték változás kis értékű eszközök esetében.)
  • Új tartozék rögzítésekor, melyet a főeszköz adatlapján található funkciósorból kezdeményeztek, olyan esetekben, amikor kézi bizonylatolás történik, rögzítéskor bizonylatszám kitöltetlenségére utaló hibajelzés jelentkezett annak ellenére, hogy a szükséges bizonylatszám beírásra került. JAVÍTVA!
  • Nagy értékű eszközlisták (Pl. 222MP) alatt megjelenő összesítő panel nem a szűrésnek megfelelő eszközök összesítését tartalmazza, hanem mindig az összes eszköz értékeit összesíti. Ez az összesítő panel kiegészítésre került azzal, hogy a táblázatokban leszűrt eszközök összértékeit is megjelenítse.
  • A beszerzési számla száma megadható (kiválasztható a KASZPER számlák közül), azonban ez az információ nem tárolódott le rögzítéskor. JAVÍTVA!
  • Kis értékű eszközök importálásakor, amennyiben átlagár és mennyiség szerepelt az import állományban, 0 értékkel és nem a mennyiség szorozva az átlagárral értéken kerültek be az eszközök az állományba. JAVÍTVA!
  • 321MP-ban jelentkezett fejlesztői hibaüzenet: "megnevezes_intezmeny mező komponens hiba!". JAVÍTVA!
  • Eszköz adat módosításakor, javításakor kis- és nagy értékű eszközök esetén is sem lehetett a kategóriát módosítani. JAVÍTVA! (A kategóriák és főkönyvek közötti összefüggés megkötései mellett a kategória módosíthatóvá vált.)
  • Törölt, inaktivált leltározások tévesen lekorlátozták (lefogták) a kis értékű eszközök véglegesítéseit, nem lehetett elvégezni emiatt a véglegesítéseket. JAVÍTVA!
   

  3.014.20130917.1

  • Szobaleltár nyomtatáskor további szűkítésként megadható, hogy csak a vonalkódot hordozni képes, vagy hordozni nem képes, vagy az összes eszköz kerüljön rá a nyomtatványra.
  • A nagy értékű eszközök listáján és eszköz nyilvántartó lapok nyomtatásakor 4-szereződés mutatkozott olyan eszközök esetén, melyek főkönyvi száma a 93MP-ba többszörösen került be az eszköz intézményébe. JAVÍTVA
  • A 94MP-ban megjelent feleslegesen egy a "szállító szükséges" megadására vonatkozó beállítási lehetőség, amely viszont beállítás során nem működött. A "szállító szükséges" beállítás a 9997MP-ban végezhető el, nem a 94MP-ban, ezért ezt a feleslegesen megjelent mezőt levettük a képernyőről. JAVÍTVA!
  • Tartozék nem volt törölhető abban az esetben, ha 1-nél több aktív mozgása volt a tartozéknak. JAVÍTVA!
  • Mozgások sorrendjében anomáliák mutatkozhattak az egy napra eső mozgások egymás közötti sorrendje tekintetében. A rendszer adminisztrátor számára pedig a mozgások rögzítési sorrendben jelentek meg. JAVÍTVA!
  • Nyomtatott szobaleltár címe megadhatóvá lett téve, a "Szobaleltár" szó helyett más (pl. "Vonalkódjegyzék", stb.) is beírható nyomtatás előtt.
  • Főkönyvi forgatás előtt és után is ellenőrzésre kerül intézményenként, hogy valamely főkönyv többszörösen szerepel-e a főkönyvi törzsben (93MP). Hiba esetén a forgatási folyamat megszakításra kerül. A 93MP-ban is ugyan ez az ellenőrzés megtörténik és a hibás esetek kijelzésre kerülnek.
  • Főkönyvi átforgatásnál, amennyiben nincs forgatással érintett eszköz, akkor a forgatási eljárás hibajelzéssel leállt és a főkönyvi törzs bejegyzésein már nem végezte el a szükséges átfordításokat. JAVÍTVA!
  • A főkönyvi törzs átforgatása során az olyan forgatási szabályok esetén, ahol A->B és B->C szabályok is szerepeltek, előfordulhatott, hogy A->C forgatási lépés is történt. JAVÍTVA!

  3.014.20130904.1

  • Költséghelyek közötti átvezetésnél nem történt zárás a forrás oldalon a költséghelyről történő kivezetés előtt! JAVÍTVA!
  • Adatimport (591MP) esetében az állományba vétel típusának eddig pontosan meg kellett egyezni a rendszerben tárolt mozgástípus megnevezéssel. Ez a feltétel könnyítésre került, hogy ékezetes betűk, felesleges szóközök, kis-nagy betűk és egyes írásjelek (pont, vessző, kötőjel) eltérései ellenére beolvasás sikeresen végrehajtható legyen.
  • A 222MP-ban a képernyő alján megjelenő összesítő táblázat nagy mennyiségű adat esetén nagyon lassú volt, optimalizálásra került! JAVÍTVA!
  • Leltári ív választóban hibásan volt feltüntette a leltár típusa (technikai vagy bizottságos). JAVÍTVA!
  • Leltározás során a rögzített fellelt eszközök esetében nem voltak beépítve az adatokat ellenőrző eljárások, ezek beépítésre kerültek, ill. a hibás bejegyzéseket (pl. importálásból eredő adatok esetében) pirossal jelöli a rendszer. JAVÍTVA!
  • Külső leltározást segítő adatgyűjtő eszköz eredményállományának feltöltése akkor is végrehajtódott, ha zárolt leltározási adatokat érintett a feltöltés. JAVÍTVA! (Amennyiben zárolt sorokat érintene a feltöltés, hibajelzés keletkezik és a teljes állomány újratöltése szükséges az ütköző zárolások feloldása után.)
  • Leltári ívre külső adatgyűjtő eszköz eredmény állományában található fellelt eszközök felismerése, betöltése. (Eddig csak az állományi eszközök kerültek visszatöltésre és a fellelt eszközöket a modul felületén manuálisan kellett rögzíteni.)
  • A 2013. évi számlatükör változások szerinti átforgatási szabályok beépítése a modulba.
  • A főkönyvi átforgatásnál a főkönyvi átvezetések végrehajtásának sorrendjében hiba léphetett fel. JAVÍTVA! (Előfordulhatott, x => y, y => z szabályok esetében, hogy 2 lépésben x => y => z művelet történt.)
  • SQL hiba: főkönyvi átforgatás olyan eszközök esetén, melyek az átforgatás fordulónapjával kerültek kivezetésre. JAVÍTVA!
  • A zárási eljárás előtt a főkönyvek ellenőrzése során hibajelzés jelentkezett, amennyiben hiányzott a 0-s főkönyve az alapfőkönyvnek. Az ellenőrzésből kivételre kerültek azok az esetek, ahol terv szerinti értékcsökkenés nem történik, mert 0%-os a leírási kulcsa. JAVÍTVA!

  3.014.20130729.1

  • Adatmódosító import (592MP) esetében a leltári szám helyett a rendszer a vonalkódot is fel tudja használni az eszközök azonosítására. (De csak abban az esetben, ha leltári számot nem tartalmazza az importált állomány!)
  • A 2156MP-ban a főkönyvi számok rendezetlenül össze-vissza jelentek meg. JAVÍTVA!
  • Nagy értékű eszköz nyilvántartó lapjának nyomtatásában nem szerepelt a lapon az eszköz intézményének a neve! JAVÍTVA!
  • Sikertelen adatimportálás végrehajtása után a rendszer ugyan úgy visszaugrott az importálási folyamat elejére új importfájl betöltését várva, mintha sikeres importálás történt volna. JAVÍTVA!
  • Eszköz adatimport során, amennyiben egy adott állományba vételi mozgástípus létezik kis és nagy értékű eszközökre is, előfordulhatott, hogy nem az eszköz típusának megfelelő mozgástípussal került állományba vételre az importált eszköz. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: telek vagy jármű kategóriájú véglegesítetlen eszközök törlésekor. JAVÍTVA!
  • Az eszközadatimport során a telkekre és épületekre vonatkozó adatok beemelése elmaradt, az eszközöknek csak a többi adata emelődött be. JAVÍTVA!
  • Az eszközök adatait módosító importálás során a telke és épületek metaadatainak javítása nem működött, nem történt meg. JAVÍTVA!
  • Eszközadatok importálásakor a beolvasott táblázat fel nem ismert oszlopai kigyűjtésre kerülnek és lehetőség van megadni egyenként, hogy miként (melyik adatmezőbe) kerüljenek importálásra, ill. ezek az importálásból ki is maradhatnak. (Importálások során gyakran merült fel problémaként, hogy az importálást végző személy nem vette észre, hogy fontos adat marad ki az adatbeemelés során.) Ezzel egy időben az adatbeolvasási folyamat gyorsítása is megtörtént.
  • A (228MP) főkönyvi összesítő és egyéb intézmények kiválasztása alapján működő kimutatások, leválogatások készítésekor az inaktív intézmények is mind megjelennek a kiválasztható intézmények között, emiatt nehezebben átláthatóak voltak ezek a listák. JAVÍTVA! (Csak az aktív intézmények jelennek meg.)
  • Kis értékű eszközök felviteli/módosító képernyőjén amennyiben a kiválasztott főkönyv megváltoztatásra kerül, akkor a kategóriák kiválasztó listája elvesztette az eredeti rendezettségét. JAVÍTVA!
  • A kis értékű eszközkategóriák bővítése '2*;547*;548*;549*;02*' főkönyv szűkítési szabályokkal.
  • A (232MP) zárás előtti ellenőrző listában a képernyőn látható adatok nem tartalmazták a 0-ra írásokból eredő főkönyvváltozásokat, míg a lista nyomtatott verziójában már figyelembe voltak ezek véve, ezért a táblázat tartalmilag eltért. JAVÍTVA! (Mindkét táblázat figyelembe veszi már a 0-ra írásokból eredő főkönyvváltozásokat.)
  • Nagy értékű eszköz felvitelekor a leltári szám kitöltési mezője mellett megjelenik egy információs keret, ami tartalmazza az adott intézmény legutoljára felrögzített leltári számát. Illetve kategória kiválasztása, módosítása esetén, az információs keretben az adott kategórián belüli utolsó leltári szám is megjelenik.
  • SQL hiba: Az adatimport (591MP) és az adatmódosító import (592MP) esetén, ha az üzembehelyezés dátumában nem dátum került berögzítésre. JAVÍTVA! (Szükséges ellenőrzés beépítve!)
  • Adott negyedévi zárás visszavonását megakadályozhatta egy kis értékű eszköz véglegesített, de későbbre rögzített, valamely mozgása. JAVÍTVA!
  • Főkönyvi összesítő (228MP)-ban az összesített és részletes kimutatásban is feltüntetésre került az értékcsökkenési főkönyv. Amennyiben több intézmény adatainak lekérdezése során eltérő értékcsökkenési főkönyvek vannak beállítva, akkor ezek felsorolásra kerülnek és kijelzésre, hogy intézményenként eltérő értékcsökkenési főkönyv tartozik az adott alapfőkönyvhöz.
  • A 232MP-ban a zárás ellenőrző listához hibalista készült. Amennyiben hiba található, addig a zárás nem hajtható végre. Jelen esetben a főkönyvek (alap, értékcsökkenés és 0-s) megfelelő beállításainak ellenőrzése került kialakításara.
  • Az 57-es menüpontcsoportot a megfelelő jogosultságok ellenére sem látták a felhasználók. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: adatimport esetében, ha a keresett költséghely kóddal több költséghely is szerepel az adott intézménynél. JAVÍTVA! (Az adatimport hibásnak jelzi az ilyen importálni kívánt sorokat.)
  • Amennyiben a menüpontok között a bal felső sarokban lévő gyors menü választóval történik az átlépés, és eközben módosításra kerül a kiválasztott intézmény, a félbehagyott menüpontokba visszalépve a régen használt intézmény adatai jelentek meg és nem az újonnan kiválasztotté. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: olyan speciális esetben, amikor az intézmény zárásakor a lezárt negyedév végére már nem voltak aktív állományban eszköz, az ilyen zárás visszavonásakor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • A (232MP) zárás folyamata során az előzetes egyeztető lista nyomtatásakor, amennyiben nem történt időközben az eszközök értékeiben módosítás (más felhasználók párhuzamosan végezhetnek ilyen módosításokat), a nyomtatandó PDF állomány előállításához nem kerülnek újra kiszámításra a zárási információk, hanem az előzetesen kiszámolt adatok alapján kerül nyomtatásra az egyeztető lista. Ezáltal az előzetes egyeztető lista nyomtatása jelentősen gyorsabban kinyomtatható.

  3.014.20130703.1

  • Kis értékű eszköz felvitelnél a kategória kiválasztóban név szerint voltak rendezve a kategóriák, és nem követte a kategória struktúrát. JAVÍTVA! (Kategória kód szerint rendezve, és alkategóriák behúzással jelezve.)
  • Eszközadat import (591MP) esetén az azonos leltári számon lévő többféle nagy értékű eszköz esetében nem kerültek kijelzésre a hibás sorok (az első adott leltári számú eszköz betöltésre került, a többi kimaradt). JAVÍTVA! (Hibajelzés az ilyen leltári számok minden előfordulására.)
  • Rendszeradmin: 9999MP-ban a kategóriakód tévesen ütközést jelzett felvitelkor önmagával. JAVÍTVA!
  • 98MP-ban a központi kategóriatörzs főkönyvszűréseinek megjelenítése, ill. jelzése annak, hogy az adott intézményben érvényesül-e, vagy felüldefiniálása történt.
  • 98MP nem jelezte ki az intézményt, amihez kapcsolódó kategória beállítások történtek. JAVÍTVA!
  • 2.xxx-es verziójú KATI modulból áthozott adatok esetében a 0 értékcsökkenésű zárások "Értékcsökkenés csökkenés" típusú mozgásként kerültek átemelésre a 3.yyy sorozatú KATI modulokba. JAVÍTVA!
  • Tömeges kivezetésnél a kivezetés napján aktivált eszközöket nem hozta fel a rendszer a kivezethetőek között. JAVÍTVA!
  • A menüpontokban a kiválasztott intézmény a fejléc információs sorából eltűnhetett a "Vissza" gomb használatának következtében. JAVÍTVA!
  • Az intézményválasztás (7MP) használata során előállhatott, hogy belépve egy korábban használt, de félbehagyott menüpontba, a korábbi munkamenet jött elő a képernyőre egy másik, korábban használt intézményre, mely korábban félbe lett hagyva. JAVÍTVA! (Intézményválasztás során a korábbi munkamenetek törlődnek!)
  • SQL hiba: felhasználói helyettesítés alkalmazása mellett minden leltári ívekkel végzett művelet során jelentkezett. JAVÍTVA!
  •  Eszköz adatok importálásakor (591MP) ellenőrzésre kerül a kategória-főkönyvi összefüggések helyessége, így az ellenőrzésnek nem megfelelő sorok a hibás sorok közé kerülnek, így a feltöltésből kimaradnak. JAVÍTVA!
  •  Eszközök adatimportjánál (591MP) az importált adatok sikertelen mentésekor, megjelent az import fájl betöltő felülete a képernyő alján megtévesztő módon. JAVÍTVA!
  •  Nagy értékű eszközök főkönyvi átvezetése során (2156MP) a főkönyvek rendezetlenül jelentek meg, a főkönyvi számok szerint sorrend került kialakításra. JAVÍTVA!
  •  Nagy értékű eszközök nyilvántartó lapjának nyomtatásában a jobb felső sarokból hiányzott az intézményi információ. JAVÍTVA!
    

  3.014.20130628.1

  • Általános bizonylaton feleslegesen megjelenő második 'bizonylat' szó eltávolítása. JAVÍTVA!
  • 321MP-ban kis értékű eszköz mozgás véglegesítésnél, téves jelzés arról, hogy leltározás alatt áll az adott mozgáshoz tartozó eszköz. JAVÍTVA!
  • 311MP-ban a kis értékű eszközrögzítés során a főkönyv és kategória kiválasztók kölcsönösen nem szűkítettek egymásra, így rossz összefüggésekkel is lehetett felvinni eszközt. JAVÍTVA!

  3.014.20130621.1

  • Időszaki zárásnál az eltelt napok számítási hibája miatt 0 értékcsökkenés került be. JAVÍTVA!
  • Záráslistában a lezárt időszakon belül kivezetett eszközök esetén rossz értékcsökkenési érték jelent meg a nyomtatványon. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: nagy értékű eszköz listákon nyilvántartó lap nyomtatások alkalmával jelentkezett. JAVÍTVA!
  • 221/223MP-ok nem jelentek meg a menürendszerben. JAVÍTVA!
  • A kategóriák főkönyvszűrő feltételeinek megadásában eddig csak a ";" volt elfogadott, mostantól a "," is elfogadott, valamint a felesleges szóközök is eltávolításra kerülnek.
  • 91MP, a költséghelyek kódja szerinti rendezés beépítése.
  • A zárás folyamatában a szükséges rendszermemória igény csökkentése annak érdekében, hogy nagyobb mennyiségű eszköz esetén se jelentkezzen rendszerhiba.
   (A rendszeradminisztrátorok számára megjelenítésre került a folyó műveletek memóriaigénye és a rendelkezésre álló memória nagysága is.)

  3.014.20130610.1 - FŐ KIADÁS!

  Új funkciók, továbbfejlesztések:

  • Érték nélküli kivezetetlen nagy értékű eszközök listája (2292MP, a korábbi 229MP (stornózott eszközlista) átszámozásra került 2291-re)
  • Eszközök tömeges átvezetése költséghelyek között. (Egyenlőre csak nagy értékű esetén működik.)
  • Eszközök tömeges kivezetése (kis- és nagy értékű eszközök esetében is).
  • 592MP-ként lehetővé vált az eszközök metaadatainak tömeges módosítása külső táblázatfájl feltöltésével. Csak azon metaadatok módosíthatóak, melyeket az "Eszközadatok javítása" gombok segítségével lehet javítani. Értékeket, főkönyveket, stb. nem lehet. Az eszközök adatmódosításait tartalmazó naplókba ezek a módosítások is bekerülnek.
  • Annak érdekében, hogy rögzítési hibákból eredően a bruttó, nettó és értékcsökkenés egyenlegek negatív tartományba ne kerülhessenek, beépítésre került egy erős korlátozás, mely hibajelzést ad, amennyiben egy mozgás ilyet okozna.
  • Szobaleltár készítése, nyomtatása
   • Azonosító oszlop tartalma konfigurálható: vonalkód kódolva/alfanumerikusan/nincs nyomtatva, leltáriszám nyomtatva/csak ha nincs vonalkód/nincs nyomtatva
   • 222MP-ba szobaszám oszlop és a nyomtatásokba is.
   • Eszközönként beállítható tulajdonság bevezetése: "Azonosítókat nem hordozhat", az ilyen eszközök vonalkódja kódolt formában
   • Feltüntetésre került, hogy idegen vagy saját eszközről van szó
  • Módosítások a leltári ívek használatában:
   • Leltári íven szereplő sorokhoz leltármegjegyzések fűzése
   • Telkek, épületek területi adatainak feltüntetése a leltári ívek megfelelő sorain.
   • Leltári ívről a kitöltött értékek törlése, eltávolítása 1 gombnyomással (a művelet megerősítése mellett)
   • Leltári ívek kitöltésének naplózása, ki, mikor milyen adatot miről mire módosított a leltári íven.
   • Leltári ívek kialakítása tervezése során a helyrajzi számra vonatkozó szűrőfeltételek is megadhatóak. (* és ? karakterek is használhatóak)
   • A leltári ívre rákerült eszközök megjegyzéseinek feltüntetése a leltári ív képernyős változatában. (A nyomtatott változaton eddig is rajta volt.)
   • A leltári ívek lapozójának továbbfejlesztése (elejére, végére, adott oldalra ugrás, frissítés)
   • Leltári íven az eszköz típusában feltüntetésre kerül, ha tartozékról van szó.
  • Leltár ellenőrző ívre főkönyvi összesítő funkció kialakítása.
  • Leltárbizottság kialakítása, funkciójának, működésének támogatása:
   • Szerepkörök: Leltárvezető, leltár szervező, leltározó, leltár kiértékelő, leltár elrendező
   • Leltározásonként és leltári ívenként beállítható szereplők.
   • Leltári ívekre a leltározási bizottság tagjainak aláírása (minden oldalra).
   • Megmaradt a hagyományos (korábbi működés szerinti) leltározási mód is.
  • A technikai mozgások fogalmának megszüntetése a rendszerben, eredetileg az értékváltozások nélküli mozgások megkülönböztetésére került bevezetésre.
  • A leltározás támogatása intelligens kézi leltározó eszközökkel
   • Leltározások leltári íveiről az adatsorok exportálása CSV fájlba
   • Leltározás eredményének importálása CSV fájlból konzisztencia ellenőrzéssel 2 lécsőben
  • A véglegesítetlen kis értékű eszközökhöz is lehet mozgásokat felvinni a 311MP-ban. Eddig nem jelentek meg a listában a véglegesítetlen eszközök, a véglegesített állapotra szűrős oszlop került a listába.
  • Új kategóriák bevezetése:
   • 33 - "Építmények állományának értéke"
   • 34 - "Műemlékek állományának értéke"
   • 35 - "Üzemeltetésre átadott eszközök állományának értéke"
  • Költséghelyek listájába bekerült a használó neve, és nyomtatásban is feltüntetésre került.

   

  Javítások:

  • Mozgáslisták rendezhetőek voltak mindenféle szempont szerint, azonban csak 2 féle rendezésnek van értelme, vagy a mozgások aktivizálódásának sorrendjében, vagy fordított sorrendjében történő sorrendnek. A félreérthető és/vagy hibás működés kiküszöbölésre került.
  • "0-val való osztási hiba", kis értékű eszköz adatlapon az átlagár kiszámítása készlet nélküli eszköztök esetén. JAVÍTVA!
  • 592MP-ban eszköz metaadat módosító importálásnál az üresen hagyott mezők nem törlik ki az eredeti értékeket. Az import táblázatban "-" (kötőjel) beírásával lehet elérni a mező értékének törlését. Az eddigi működésben ez problémát okozott! JAVÍTVA!
  • Költséghelyhez felelős hozzárendelésénél olyan dolgozókat is engedjen a rendszer, akiknek a nyilvántartásba nem került fel a bankszámlaszáma. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: eszközadat importnál a leltári szám miatt. JAVÍTVA!
  • "AT járművei aktivált állományának értéke" kategória esetében hiányoztak a 132* főkönyvek. JAVÍTVA!
  • "Egyéb járművek" kategória esetében a mennyiségi egység m2 volt. JAVÍTVA!
  • Időszaki zárásnál a képernyőn a zárandó eszközök között megjelentek azok is, melyek állományba vétele a zárást követően aktiválódott, azonban a zárás során ezek már a záráslistába nem kerültek bele. JAVÍTVA!
   (A zárandó eszközök listájába nem kerülnek bele azok, melyek állományba vétele a zárási időszak után lett aktiválva.)

   

  Ergonómia:

  • Leltári ív nyomtatásában olyan betűkészlet volt használva, mely nem támogatta megfelelően az ékezetes karaktereket. JAVÍTVA!
  • A nagy értékű eszköz adatlap kinézetének átszervezése, javítása a képernyőn: dupla füles panel megszüntetése, telek-épület/jármű panel hasonlóan, mint szerkesztéskor, mezőnevek és értékek jobb tördelése.
  • A leltári ívek szűrő feltételeiben a túl nagy helyigényű költséghely és főkönyv listák összecsukhatóvá/kinyithatóvá váltak. Alapértelmezésben össze csukott állapotban jelennek meg.
  • Tartozékok összértéke túl nagy hibajelzés átszövegezése, helyesírási hibák, összegek formázása, Ft jelzések, stb.
  • 98MP-ban a fix alaprendezés helyett a rendezés kérhető kategória nevére vagy kódjára is.
  • Főkönyvi összesítő nyomtatásban az intézmények folyamatos ,-vel elválasztott felsorolással jelentek meg, mostantól minden intézmény új sorban egymás alatt jelenik meg. Így átláthatóbbá vált a nyomtatási kép.

   

  Rendszeradminisztráció, karbantartás:

  • A rögzített vonalkódok végeiről a '*' karakterek eltávolítása a tároláshoz és megjelenítéshez. Nyomtatásban a benn maradó '*'-ok
  • A leltárindítás időkorlátai bekerültek az adatbázisba, eddig a forráskódban szerepeltek beépítve. Mostantól szerverenként beállítható, és megadható lett az is, hogy időben ezek a korlátok hogyan változzanak. Felhasználói felület egyenlőre nem készült hozzá.

  3.013.20130516.1

  • SQL hiba: tartozékkal rendelkező eszköz törlésekor. JAVÍTVA!
  • Az intézményválasztó (7MP) a kiválasztott intézményt elfelejtette modulból való kilépéskor, mostantól megőrzésre kerül, így újra bejelentkezés után is megmarad a kiválasztott intézmény.
  • Eddig nem volt lehetőség főkönyvek közötti átvezetésre az eszköz állományba vételének napján, mostantól lehetővé vált.
  • Költséghelyek közötti átvezetés az eszköz állományba vételének napján.
  • Tört egységáras állományba vételre és kivezetés végrehajtására nem volt lehetőség (amikor a bruttóérték nem osztható maradéktalanul a mennyiséggel), lehetővé vált.
  • A kis értékű eszközökre bevezetésre került egy szigorú ellenőrzés abban a tekintetben, hogy nem csak az eszköz összmennyisége és összára nem mehet negatív tartományba, hanem költséghelyenként és jellemzőnként sem.
   (Megj.: azon eszközöknél, ahol a múltbéli adatok megsértik az új ellenőrzéseket, a rendszer engedi továbbra is a nem megfelelő rögzítéseket az érintett költséghely-jellemző bontásban, amíg a hiba kijavításra nem kerül.)
  • A zárási eljárás teljesítménynek javítása.
  • Eszköz adatlapon felvitelkor a kategória és főkönyv legördülő listákban a hosszú megnevezések nem férnek ki, nem látszódnak. Megoldásra került, hogy h az egeret a mezők fölé visszük, akkor megjelenik egy felugró gyorssegítségben a teljes megnevezése.
  • Nagy értékű eszköz adatlapon a mozgáslista aktiválás dátum szerinti rendezése nem működött megfelelően. JAVÍTVA!

  3.013.20130422.1

  • Eszköz adatlapon a kategória függvényében alkalmazott főkönyvi megkötés feltüntetése.
  • Mozgástípusok központi törzsében a mozgástípusok alaptulajdonságai adminisztrátori joggal módosíthatóak voltak. A módosítás lehetősége megszűnt.
  • SQL hiba: leltárellenőrző ív megnyitásakor. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: eszközmozgások listájában azonosítóra kereséskor jelentkezett. JAVÍTVA!
  • Mozgás lista (225MP) teljes nyomtatásából az inaktív mozgások kihagyása, szűrt lista esetében az inaktív mozgások megjelölése inaktívként a nyomtatványon.

  3.013.20130411.1

  • Eszközök összemennyiségének és összértékeinek negatívba futását megakadályozó ellenőrző eljárás nem megfelelően működött. JAVÍTVA!
  • Térítésmentes átvétel (Mozgáskód: 320) mozgástípus 2 felé vágása:
   • 322 - "Térítésmentes átvétel (bruttó)", mely az értékcsökkenést a bruttó érték alapján számolja.
   • 320 - "Térítésmentes átvétel (nettó)", mely az értékcsökkenést a nettó érték alapján számolja.
  • Új központi kategóriák bevezetése:
   • Vásárolt anyagok (főkönyvi kötöttség 21*)
    • élelmiszerek (főkönyvi kötöttség 211*)
    • gyógyszerek, vegyszerek (főkönyvi kötöttség 212*)
    • irodaszerek, nyomtatványok (főkönyvi kötöttség 213*)
    • tüzelőanyagok (főkönyvi kötöttség 214*)
    • hajtó és kenőanyagok (főkönyvi kötöttség 215*)
    • szakmai anyagok (főkönyvi kötöttség 216*)
    • munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha (főkönyvi kötöttség 217*)
    • egyéb anyagok (főkönyvi kötöttség 218*)
   • Betétdíjas göngyölegek (főkönyvi kötöttség 22*)
   • Készletetek (főkönyvi kötöttség 23*)
  • SQL hiba: "Összesítő lista" (227) menüpontban, ha nem történt intézmény kiválasztása előzetesen. JAVÍTVA!
  • Adatimport, adatmódosító import és törzsadat import menüpontokban a feltöltendő fájl típusára beépítésre került, hogy XLS állományokat fogadjon el.
  • A kategóriákat megjelenító listákban, legördülő menükben és adatlapokon a kategória mellett feltümtetésre került a kategória kódja.
  • SQL hiba: adatimport esetén az eszköz tevékenység alapértelmezett értéke rosszul állt be. JAVÍTVA!

  3.013.20130402.1

  • SQL hiba: 53MP-ban az eszközlista megjelenítésében. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: új eszközkategória felvitelekor, amennyiben a megadott kategóriakód már foglalt. JAVÍTVA!
  • Nagyértékű eszközadat javításkor az állományba vételi bruttó érték mellett az aktuális értékcsökkenés jelent meg és ezekből számolódott a nettó érték. JAVÍTVA! (Megjelenítésre került az akruális bruttó érték is és a nettó ezután abból számolódik.)
  • Tartozék rögzítéskor amennyiben az értékek nem feleltek meg az ellenőrzési feltétleleknek, akkor hibajelzés jelentkezik, azonban ez zöld színű keretben jelent meg, nem pedig piros hibajelző keretben. JAVÍTVA!
  • "Fejlesztői hibaüzenet! - Hibás DTO! Nem 'mozgasDTO' példány!" A probléma akkor jelenetkezett, amikor a 53MP-ban stornózott tartozékkal rendelkező eszköz átvezetésére került sor. JAVÍTVA!

  3.013.20130306.1

  • Kis értékű eszközök esetén véglegesítetlen költséghelyek közötti átvezetésnél, amikor a cél költséghely az adott eszköznél eddig nem volt használatban, a mozgások törlésekor téves hibajelzés jelentkezett, ami arra utalt, hogy a rendszer az egész eszközt próbálta törölni, de ezt a többi véglegesített mozgás miatt nem sikerült megtenni. JAVÍTVA!
  • 228MP-ban az új 3 panelos főkönyv kiválasztóban az engedélyezett 0-s főkönyvek nem jelentek meg az 1. fülön, csak a használatban lévők voltak rajta a 2. fülön. JAVÍTVA!
  • Amennyiben mozgás véglegesítésekor valamely egyenlege az eszköznek negatívba menne, a rendszer erről hibajelzést ad és nem hagyja a véglegesítés elvégzését. (Eddig számos esetben SQL hiba jelentkezett ugyanilyen esetekben!)
  • Költséghelyek közötti kis értékű eszköz átvezetésnél tévesen negatív mennyiségre figyelmeztető hibajelzés jelentkezett. JAVÍTVA!
  • Nagy értékű eszközlisták nagy mennyiségű eszköz esetén nagyon lelassult. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: kis értékű eszköz rögzítésekor. JAVÍTVA!

  3.013.20130227.1

  • Okmányszámra szűrés az eszköz és mozgás listákban az azonosítók oszlopon belül.
  • Kivezetett eszközök listájába kikerültek a kivezetési értékek (bruttó, nettó, értékcsökkenés).
  • Kis értékű eszköz adatalapon a megjegyzés mező 2-szer szerepelt. JAVÍTVA!
  • Téves hibajelzés eszköz intézmények közötti átadásánál, amikor az eszközre még nem történt korábban zárás. JAVÍTVA!
  • Kis értékű adatlapon a költséghely és/vagy jellemző szerinti bontott nézetben az értékbontás csak az utolsó mozgás értékével számolt, így rossz érték jelenhetett meg. JAVÍTVA!
  • Kis értékű adatlapon a költséghely és/vagy jellemző szerinti bontott nézet átdolgozása táblázatos formára és a bontás minden szintjén megjelennek a mennyiségek és értékek.
  • Kis értékű eszköz adatlap nyomtatási lehetőségének kialakítása a kis értékű eszköz adatlapjáról. A nyomtatott adatlapra jellemző és költséghely szerinti bontás került.

  3.013.20130214.1

  • Véglegesített eszköz adatainak javítása során, amikor az utolsó mozgás nem volt még véglegesítve, lehetőség volt törölni az eszköz költséghelyét és ezután másikat kiválasztani. A művelet eredményeként az eszköz adataiban, állapotában jelentős zavar állhatott elő. JAVÍTVA! (Véglegesített eszköz költséghelyét csak költséghelyek közötti átvezetéssel lehet végezni!)
  • 228MP-ban a főkönyv kiválasztó átdolgozásra került, mivel csak azon főkönyvek közül lehetett választani, melyek éppen használatban vannak valamely olyan intézményben, melyet a felhasználó jogosult látni. Az átdolgozás után 3 részre lettek bonta a kiválasztható főkönyvek:
   • A felhasználó által látható intézményekben engedélyezett alap- és 0-ás főkönyvek.
   • Az előzőből kimaradt, de aktuálisan használatban lévő főkönyvek
   • Az első 2 listából kimaradt olyan főkönyvek, melyek korábban használatban voltak
  • SQL hiba: nem állományba vételi mozgások inaktiválása/stornózása során, ha szigorú számadású bizonylat készült a mozgáshoz. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: 227MP-ban keresésnél. JAVÍTVA!
  • Eszközadat módosítások listájában téves és/vagy nem releváns bejegyzések szerepelhettek. JAVÍTVA!
  • Eszközmozgás felvitel esetén, amikor kitöltünk egy adott mezőt, majd átváltunk egy olyan mozgástípusra, melynél ez a mező letiltásra kerül, a háttérben beragad az előzőleg rögzített érték, mely a mozgás rögzítésekor így bekerülhetett a rögzített mozgás megfelelő mezőjébe. JAVÍTVA!
  • Eszközmozgás listában a rendezések nem működtek. JAVÍTVA!
  • "395-0" - "Idegen 0-s állományba vétel" mozgástípus kialakítása.
  • Fehér képernyő: eszköz átadása (53MP), amikor van az eszköznek véglegesítetlen mozgása. JAVÍTVA! (Az ilyen eszközöket nem lehet kivezetni, így átadni sem.
  • Eszközök átadásakor (53MP), amikor a forrás és cél főkönyvek eltérnek, az átadással nem a megfelelő cél főkönyvre érkezett az eszköz. JAVÍTVA!
  • Eszközök átadásakor (53MP), a célintézmények listájában még mindig szerepeltek olyanok, melyekbe nincs értelme és nem is lehet átadni eszközöket. JAVÍTVA!
  • Kivezetett eszköz esetében a kivezetési mozgás "In." (Inaktiválás) gombja nem nyomható meg, passzív. JAVÍTVA!
  • Stornó bizonylatok formájának átalakítása, javítása.

  3.013.20130128.1

  • 321-es mozgás egy ráaktiválási mozgás, de eddig állományba vételi mozgásként jelentkezett. JAVÍTVA!
  • 53MP-ban az idegen nagyértékű eszközök átvezetésénél a forrás oldali mozgástípusok hiányoztak. JAVÍTVA!
  • Eszközlisták alapértelmezett sorrendje a rögzítési idő szerinti csökkenő lett.
  • Az idegen nagy értékű eszközlisták (4142MP) nyomtatási képén %%%-os hivatkozások jelentek meg. JAVÍTVA!
  • Törzsadat importálásnál az értékcsökkenés leírási kulcsában a tizedesjel feldolgozása nem volt elég rugalmasan megoldva. JAVÍTVA!
  • Intézmények közötti átadásnál (53MP) a célintézmények legördülő listájában olyan intézményi bejegyzések is megjelentek a KASZPER intézményi törzséből (székhelyek, telephelyek), melyekre nem is rögzíthetőek eszközadatok. JAVÍTVA!
  • Intézmények közötti átadásnál (53MP) a célintézmények legördülő listájában azon intézmények, melyekhez nincsenek beállítva a mozgástípusok (nincsenek használatban a KATI modulban), szürkén jelennek meg és nem is válaszhatóak ki a legördülő listából.
  • SQL hiba: kiseszköz listákban a költséghely megnevezésére rendezve. JAVÍTVA!
  • Stornózott nagy értékű eszközök adatlapjáról lehetett módosítani a stornózott eszköz metaadatait. JAVÍTVA! (A módosítás elvégzése során fejlesztői hibaüzenet jelentkezett.)
  • Mozgástípusok intézményi beállításakor a megnevezés mező túl kicsi volt, meghosszabbításra került.
  • A nagyértékű eszköz adatlapok nyomtatásán egyes menüpontokban %%%-os hivatkozások jelentek meg. JAVÍTVA!
  • Tartozékok mennyiségváltozásainak rossz kezelése miatt a leltárfelvételi íveken 0 mennyiséggel jelentek meg a tartozékok. JAVÍTVA!
  • SQL hiba: Amikor a 2151MP-on keresztül történt az eszköz kivezetése. JAVÍTVA!
  • Tartozék rögzítésekor a tartozék költséghelye hibásan állt be, nem az eszköz költséghelyre. JAVÍTVA!

  3.013.20130111.1

  • Tartozék hozzáadása esetén téves hibaüzenet "Nagy értékű eszköz módosítása: Leltáriszámot kötelező megadni!". JAVÍTVA!
  • Nagy értékű eszköz mennyiségének számítása inaktív mozgások esetén rosszul számolt. JAVÍTVA!
  • Új idegen kivezetési mozgástípus: 441-0 - Idegen kivezetés - egyéb okok miatt
  • Idegen eszközök kivezetésénél 441-0 és a 440-0 mozgáskódú mozgástípusok is használhatóvá váltak.
  • Stornózott eszközkezelés hibáinak javítása:
   • Stornózott eszközök véglegesítetlen mozgásai megjelentek a véglegesítendő mozgások között. JAVÍTVA!
   • Eszközstornózásnál a véglegesítetlen mozgások is inaktiválódnak
   • Addig nem stornózható az eszköz, amíg van aktív véglegesített mozgása az állományba vételen kívül
   • Stornózott eszközön semmilyen művelet nem végezhető, adatai nem módosíthatóak
  • Kisértékű eszközök költséghelyek szerinti listájának (332MP) nyomtatásának átdolgozása
   • Szobaszám feltüntetése
   • Vonalkód megjelenítése
   • Új azonosítók oszlop a leltári számmal, nyilvántartási számmal, stb.
   • Az érték mezők összevonása helytakarékossági okból

  3.013.20130104.1

  • SQL hiba: 93MP, főkönyvek listázása során. JAVÍTVA!
  • Fehér képernyő: leltári ív zárolásakor. JAVÍTVA!
  • Kis értékű eszköz kivezetésénél az átlagár kiszámításában hiba mutatkozott. JAVÍTVA!
  • Eszköz nyilvántartó lap nyomtatására rákerült az eszköz megjegyzés.
  • Mozgáslisták nyomtatásakor az értékváltozások helyett az egyenleg értékek kerültek nyomtatásra. JAVÍTVA!
  • 222MP-ban a leírási kulcs egész értékre kerekítve jelent meg. JAVÍTVA!
  • Kis értékű eszközök esetében a negatív mennyiségre figyelmeztető hibajelzés hibaüzenete bővítve lett, hogy segítse a probléma felderítését.
  • Leltári íveken a szükséges hiteles aláírások helyének kialakítása.
  • 222MP nagy értékű eszköz lista nyomtatására rákerült a gyári szám, kataszter ill. a helyrajzi szám egy új "Azonosítók" nevű oszlopba, valamint a helytakarékosság érdekében összevonásra kerültek a költséghely kódja, neve és a szobaszám mezők.
  • Új beépített eszköz kategóriák a "Tartós részesedések, értékpapírok, hosszú lejáratú betétek" témában.
  • 214MP-ban a véglegesítés előtti eszköz értékekben történő javítások a "Rögzítés" gomb hatására nem rögzítődnek. JAVÍTVA!
  Kulcsszavak (Szerkesztés)
  • No tags

  Fájlok: 0 db

   
  A hozzászóláshoz be kell lépnije.
  Powered by MindTouch Core
  Deki Appliance - Powered by TurnKey Linux